Ekstra arbeid etter streik

Mange operasjoner og polikliniske konsultasjoner ble utsatt som følge av ­streiken mellom Spekter og Akademikerne, som ble avsluttet 11. oktober 2016, etter at Regjeringen fattet beslutning om tvungen lønnsnemnd. I mange sykehus er det et ikke ubetydelig etterslep i etterkant av streiken.

Av Lene Brandt Knutsen, juridisk rådgiver i Overlegeforeningen

I denne forbindelse mottar Lege­foreningen mange henvendelser om i hvilken grad legene, frivillig eller etter pålegg fra arbeidsgiver, kan arbeide utover sin avtalte arbeidstid for å ta unna dette etterslepet.

Utgangspunktet for ekstra arbeid etter streik

De vanlige arbeidstidsreglene gjelder etter en streik. Arbeidsgiver kan ikke forvente at arbeidstakerne skal «ta igjen» alt som ikke er gjort under ­streiken på kort tid. Dersom arbeids­giver ønsker at arbeidstakerne skal jobbe mer enn ordinært for å ta unna arbeid som ikke har blitt gjort under streiken, bør det drøftes med tillitsvalgte.

Den alminnelige adgang for ansatte til å jobbe ekstra på frivillig basis er således ikke endret som følge av at det har vært streik i sykehusene. Det samme gjelder arbeidsgivers adgang til å pålegge ekstra arbeid.

For å komme ajour med arbeid som ikke er utført under streiken, skal dette som utgangspunkt utføres på overtid og ikke presses inn i den ordinære arbeidstiden. Pålagt overtid skal betales som normalt, og grunnlaget er fortsatt at det skal være et «særlig og tidsavgrenset behov for det», jfr. arbeids­miljøloven § 10-6 første ledd.

Alternativt kan det inngås særskilt avtale i forhold til helseforetakets ­aktivitet og pasientbehandling etter Overenskomsten mellom Legeforeningen og Spekter del A2 § 5.11 om særlige lønnsordninger. Det bør forhandles med arbeidsgiver om hvordan og når dette arbeidet skal utføres og om hvordan det skal godtgjøres. Det er frivillig for den enkelte lege å delta på dette.

Frivillig ekstra-arbeid i hht. Overenskomsten del A2 § 5.11

Bestemmelsen tar blant annet sikte på å regulere kveldspoliklinikk, elektive operasjoner etter alminnelig arbeidstid, og lignende, som følge av ekstra­ordinære arbeidsoppgaver i sykehus. Arbeid i medhold av denne bestemmelsen kommer i tillegg til legenes ordinære arbeid etter tjenesteplan, dvs. alminnelig arbeidstid og UTA.

Bestemmelsen lyder: «§ 5.11 Særlige lønnsordninger Partene er enige om at det lokalt kan inngås avtale mellom helseforetakene og den enkelte lege om ekstraordinære arbeidsoppgaver i forhold til helseforetakets aktivitet og pasientbehandling. Slike avtaler skal i tillegg til å fastsette hvilken kompensasjon legen får også definere hvilken tidsperiode avtalen gjelder for og rammer for den forventede aktivitet i denne perioden.»

Som det fremgår av bestemmelsen kan det inngås avtale om å utføre slikt ekstraordinært arbeid, som for eksempel som følge av streik. I begrepet «avtale» ligger at det er frivillig for den enkelte lege å delta i en slik ordning. Avtalen skal definere både hvilken kompensasjon legen skal motta for dette arbeidet, for hvilken tidsperiode avtalen skal gjelde og de nærmere rammer for hvordan arbeidet skal utøves. Det blir opp til den enkelte lege og arbeidsgiver å avklare om de vilkår partene ønsker er akseptable, og om avtale kan inngås.

Når behovet for ekstraarbeid skyldes streik, anbefales det at tillitsvalgte på den enkelte avdeling, gjerne i samråd med foretakstillitsvalgt, tar et hovedansvar for å drøfte behov og rammer for slike avtaler med arbeidsgiver, selv om avtalene inngås på individuelt grunnlag av den enkelte ansatte.

Arbeid basert på A2 § 5.11 er frivillig, og ikke pålagt arbeid, og anses ikke som overtidsarbeid. Da reguleres maksimalt timetall av vernebestemmelsene i A2 § 3.6.3. Samlet frivillig arbeidstid (ordinært arbeid i tillegg til arbeid i hht § 5.11) kan dermed utgjøre 60 timer pr. uke og 19 timer pr. døgn. Merk at eventuell overtid i samme periode (f. eks. uforutsette vakter eller tilfeldig overtid) også skal tas med i beregningen i de 19/60 timene.

Partene lokalt, det vil si foretakstillitsvalgt og arbeidsgiver, kan avtale unntak fra vernebestemmelsene, jfr. A2 § 3.6.3. Det forutsetter at utvidelsen er forsvarlig både av hensyn til legenes arbeidsmiljø og pasientsikkerhet. Dersom partene lokalt ønsker det, vil det således være mulig å arbeide utover henholdsvis 19 og 60 timer.

Pålagt ekstraarbeid – Overtidsarbeid

Det fremgår av A2 § 3.6.1 at overtids­arbeid skal anvendes i overensstemmelse med arbeidsmiljøloven. Dette innebærer at arbeidsgivers adgang til å pålegge overtid ikke er regulert av vernebestemmelsene etter A2, men av arbeidsmiljølovens § 10-6, som gir en snevrere adgang for arbeidsgiver til å benytte styringsrett.

Som nevnt ovenfor er det et vilkår for at arbeidsgiver skal kunne pålegge overtid, at det foreligger et «særlig og tidsavgrenset behov for det», jfr. arbeidsmiljøloven § 10-6 første ledd. Det vil kunne være tilfelle hvor streiken har resultert i etterslep og lengre vente- lister. Hvorvidt vilkårene for å pålegge overtid er oppfylt, må imidlertid vurd­eres konkret i det enkelte tilfelle.

Før arbeidsgiver beslutter å pålegge overtidsarbeid, skal nødvendigheten av overtidsarbeidet, dersom det er mulig, drøftes med arbeidstakernes tillitsvalgte. Det følger av arbeidsmiljøloven § 10-6 tredje ledd. Arbeidsmiljøloven har to regelsett som angir hvor mange timer arbeids­giver har anledning til å pålegge overtidsarbeid. Det første regelsettet er arbeidsmiljølovens bestemmelser i § 10-6 fjerde ledd hvor det fremkommer at overtidsarbeid isolert sett ikke kan overstige 10 timer pr. 7 dager, ikke mer enn 25 timer pr. 4 uker, og ikke mer enn 200 timer pr. 52 uker. I disse timene skal alt overtidsarbeid telles, det vil si både ordinært overtidsarbeid, utrykning på vakt og uforutsette vakter. Det andre regelsettet angir begrensninger i hvor mye overtidsarbeid som kan pålegges sammen med annen arbeidstid.

Arbeidsmiljøloven § 10-6 åttende ledd setter begrensninger på samlet arbeidstid til 13 timer pr. 24 timer og til 48 timer pr. 7 dager. Bestemmelsene innebærer at dersom man for eksempel arbeider 8 timer dagtid før uforutsett vakt, kan arbeidsgiver bare pålegge 5 timer overtids­arbeid. Bestemmelsen innebærer ­videre at dersom man har en tjenesteplan på 46 timer i uken så kan arbeidsgiver bare pålegge 2 timer overtidsarbeid i snitt over en periode på 8 uker.

Det er imidlertid ikke ulovlig å jobbe overtid utover arbeidsmiljølovens grenser for overtid og samlet arbeidstid. Slikt overtidsarbeid ut over arbeidsmiljølovens grenser forutsetter at arbeidstaker samtykker til det. •