Kvinnsland-rapporten, NOU 2016:25:

«Organisering og styring av spesialisthelsetjenesten»

Hvordan bør statens eierskap innrettes framover?

 

Det var knyttet stor spenning til hva det bredt sammensatte Kvinnsland- utvalget ville komme frem til. Svaret fikk vi 1. desember. Det var delt.

Av Overlegeforeningens leder Jon Helle

Da Stener Kvinnsland la fram ­rapporten for helseminister Bent Høie, presenterte han de fire modellene som har vært diskutert innenfor mandatet:

Modell 1: De regionale helsefore­takene avvikles og 10-15 helseforetak legges direkte under departementet

Modell 2: De regionale helsefore­takene avvikles og det opprettes et sykehusdirektorat som tilrettelegger for departementet

Modell 3: Det opprettes ett nasjonalt helseforetak som erstatter de regionale helseforetakene

Modell 4: De regionale helsefore­takene videreføres som selvstendige rettssubjekter, og helseforetakene blir en del av samme rettssubjekt og direkte styrt av det regionale helseforetaket

Blant de tre første nasjonale modellene mener utvalget at modell 3 er det beste. Men utvalgets 13 av 16 medlemmer har gått inn for modell 4, med et regionalt beslutningsnivå. Mindretallet mener at grunnlaget ikke er godt nok til å gi en entydig anbefaling og anbe­faler at en modell med nasjonal overbygning tas med videre i regjeringens vurdering.

Halvparten av utvalget mener at helseforetakene i modell 4 ikke skal videreføres som selvstendige retts­subjekter. Det innebærer at styrene på HF-nivå forsvinner. Den andre halvparten av utvalget går mot en slik endring og mener den vil bidra til sentralisering av makt og beslutninger.

Utvalget har også vurdert en rekke andre forhold, blant annet om Helse Sør-Øst skal deles. Også her er det delt innstilling; 11 av 16 vil beholde dagens regioninndeling, fire anbefaler tre-­deling og én vil ha to-deling. Kvinns­land sa at dette temaet hadde vært den lengste og vanskeligste debatten i utvalget.

Helseminister Høie mottok rapporten og ga uttrykk for at han skjønte arbeidet i utvalget hadde vært strevsomt. Han påpekte at utvalget ikke hadde kommet med ett alternativ til dagens modell. Det åpner for ulike løsninger, og dermed er rapporten et godt utgangspunkt for diskusjoner våren 2017, sa han. Rapporten blir nå sendt på høring, og den blir et faglig grunnlag for politisk behandling. Høie mente dette ville kunne gjelde for alle politiske partier og deretter får man se om det blir et politisk grunnlag for en annen og bedre modell.

Legeforeningen sendte samme formiddag ut en pressemelding fra president Marit Hermansen om rapporten der det blant annet sto: Viktige beslutninger tas for langt fra pasientene. Sykehusene må få mer makt lokalt. Halvparten av utvalget foreslår å fjerne sykehusstyrene. Utvalget presenterer ikke konkrete løsninger på utfordring­ene i norske sykehus. Vi er nødt til å gjøre noe med den lange avstanden mellom der beslutningene fattes og der pasientbehandlingen faktisk skjer.

Rapporten på 243 sider kan lastes ned her: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2016-25/id2522062/