Overenskomstforhandlinger i Virke

– fant sin løsning på overtid
– unngikk streik

Overenskomstforhandlingene i Virke byr normalt ikke på ­spesielle problemer for Legeforeningens medlemmer, da Legeforeningen har sine særinteresser forankret i Særavtalen (tilsvarer A2 i Spekter-området).

Av Hanne Gillebo-Blom, forhandlingssjef, Dnlf og Frode Solberg, ass. direktør og sjefadvokat, Jus og arbeidsliv

Det er syv overenskomster som forhandles samtidig, med over 35 fagforeninger, hvor Legeforeningen særlig har sine interesser i Spesialist­overenskomsten. Legeforeningen har et forhandlingssamarbeid med bl.a Psykologforeningen, Econa, Jurist­­­- f­orbundet og NITO.

I år ble det dess­uten samarbeidet tett med UNIO-­forbundene, hvor blant annet Syke­pleierforbundet er medlem. I år var overenskomstforhandlingene langt fra uproblematisk. Pensjon ble et viktig tema. I Virke har man hatt tjenestepensjon lik den man har i helse­- foretakene (Spekter). Virke har lenge ønsket å endre den tariffestede ordningen slik at arbeidsgiverne også kan ta i bruk en såkalt hybrid-ordning. Det fører for langt å redegjøre for denne her, men det er kort fortalt den beste ordning hvis man ikke har ytelsesordning. For noen leger vil også hybridordningen kunne være bedre enn ytelsesordningen. Årsaken til at Virke ønsker å ta i bruk hybridordningen er bl.a at virksom­heter melder seg ut av Virke for å ­slippe de betydelige økonomiske forpliktelsene til balanseføring mm. ­Særlig har virksomheter innenfor rusomsorgen hatt store problemer med å møte ­pensjonsforpliktelsene, og enkelte har stått i fare for å gå konkurs i verste fall.

Etter forhandlinger i to omganger, valgte LO og YS å akseptere en løsning hvor det ble laget en protokoll som sa noe om hvilke virksomheter som kunne få adgang til å endre sin pensjonsordning. UNIO og Akademiker-foreningene, Lederne og Skolenes landsforening mente at protokollen ikke ga god nok sikring for de virksomhetene som har en langsiktig finansiering av pensjon, og saken endte på Riksmeklerens bord.

Mekling fant sted 17. og 18. november, og partene måtte også ta til hjelp natt til lørdag 19. november for å komme i mål. Legeforeningen mente at de virksomheter som har en lik finansiering som helseforetakene bør ha samme pensjonsordning. Dette fikk man ­gjennomslag for i meklingen. I praksis dreier det seg om 10 virksomheter, som tok utgangspunkt i den såkalte Hippe- utredningen. Disse 10 skal ha dagens ytelsesordning i kommende tariffperiode. Det tas sikte på å vurdere endringer for nevnte virksomheter når det eventuelt skjer endringer for helseforetakene.

For andre virksomheter enn de nevnte er det likevel ikke fritt frem. Disse må oppfylle vilkår og prosedyre i en protokoll som er inngått mellom partene. Blant annet vektlegges det i protokollen om virksomheten er finansiert ved anbud som medfører at det er krevende å sikre fortsatt drift med ytelsesordning. Sekretariatet vil om ønskelig bistå virksomheter som er aktuelle for en ovegang til hybrid­ordning med rådgivning. •

Disse 10 er:

  1. Diakonhjemmet Sykehus AS
  2. Haraldsplass Diakonale sykehus AS
  3. Betanien ­Hospital (Skien)
  4. NKS Revmatismesykehuset AS (Lillehammer)
  5. Haugesund Sanitetsforening revmatisme­sykehus AS
  6. Betanien Sykehus (Bergen)
  7. NKS Jæren distriktspsykiatriske senter AS
  8. Solli sykehus DPS
  9. NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus AS
  10. Voss DPS NKS Bjørkeli.