Psykisk syke:

Hvordan kan innovasjon, roboter og teknologi hjelpe?

Psykisk helse representerer en av de største helseutfordringene i Norge i dag. I tillegg til den belastningen psykisk helse og rus problematikk påfører den ­enkelte pasient, pårørende, arbeidsgivere og øvrige omgivelser, er psykisk helse og rus en av de største driverne bak de økte helseutgiftene i Norge og Europa for øvrig.

Av Kathrine Myhre, daglig leder i Oslo Medtech

Foto: No Isolation

Norske og internasjonale studier viser at 30-50% av den voksne befolkningen vil få en psykisk lidelse i løpet av livet (Kessler, 2005a, Mykletun, 2009), og at hele 7 av 10 står i kø for utredning (Dagens Medisin 16. juni 2016). Samlet koster psykiske lidelser det norske samfunnet 60-70 mrd hvert år, og EU har estimert at psykiske helse­- utfordringer utgjør hele 3.5% av BNP.

Oslo Medtech er en klynge med nærmere 200 medlemmer og jobber blant annet med å fremme bruk av teknologi i arbeidet med å møte utford­- ringene i helseomsorgen. Gjennom en grunnfinansiering fra Innovasjon Norge er det bygget et sterkt og solid fagmiljø for helsenæringen, som blant annet har sikret startup-selskapene over 170 millioner kroner gjennom EUs Horizon 2020 program.

Hovedtyngden av medlemmene er bedrifter innen medtech, ehelse, velferdsteknologi, biotek og lifescience. Medlemsmassen består også av sykehus, kommuner og forskningsinstitusjoner, i tillegg til tjenesteytere og viktige samarbeidspartnere. Aktivitetene er mange; Det arrangeres møteplasser hvor bedrifter møter kunde til dialog om pasienters behov, og hvordan nye produkter og tjenester kan bistå i å sikre god og effektiv pasientbehandling med høy kvalitet. Det jobbes med ­investorkonferanser, rådgivning innen mulighetene innen offentlige finansieringsprogram og investornettverk, både nasjonalt og internasjonalt, slik at oppstartsbedriftene kan vokse og bli bedrifter som sikrer Norge en solid helsenæring med verdiskapning og arbeidsplasser.

Gjennom medlemmenes banebryt­ende innovasjon har det kommet mange spennende produkter og løsninger som adresserer utfordringene på en ny måte. Ett område som adresseres, er hvordan ny og innovativ kunnskap og teknologi representerer et stort potensial for bedre og mer effektiv ut­- redning og behandling av pasienter med rus-problematikk og psykiske lidelser.

Ved at sykehus, psykologer, be­handlingsklinikker og bedrifter som utvikler og tar i bruk ny og innovativ teknologi i fellesskap har satt fokus på denne pasientgruppens utfordringer og behov, og har vært åpne for å løse utfordringene på nye måter, utvikles det nå spennende behandlingstilbud basert på spill-, virtual reality- (VR) og robotteknologi. De nye behandlingstilbudene vil bidra til at flere ­pasienter får raskere hjelp, og at ­pasienter og pårørende i større grad kan hjelpe seg selv, og ved det også styrke mestringsopplevelsen.

AV1

Personer som opplever sosial isolasjon og ensomhet får ofte høyt blodtrykk og kan utvikle angst, søvnproblemer og depresjoner. Dette skyldes biologiske endringer i hjernen som følger av den opplevde ensomheten (Fatal Loneliness, 21 June 2016 on Isolation, robots, health).

Dette var utgangspunktet for den unge gründeren Karen Dolva og hennes medgrundere og selskap NoIsolation. De har ved hjelp av robotteknologi utviklet en liten avatar ved navn AV1 (se bilde) som bidrar til at personer som normalt ville vært utsatt for sosial isolasjon og ensomhet kan utvikle og holde kontakt med sitt sosiale nettverk. En pasientgruppe som har vært utsatt for utvikling av sosial angst og depresjoner er langtidssyke barn og ungdom med kreftdiagnose. Roboten AV1 kan både se, høre og kommunisere toveis. Ved å plassere AV1 i klasserommet og i venneflokken, holder langtidssyke barn og ungdom kontakten og dialogen med venner, skoleklasse og sitt sosiale miljø uten å være fysisk tilstede, og f år mulighet til å henge med på skoleundervisningen slik at de ikke blir hengende etter det faglige nivået. Alt styrt med en app fra en telefon eller nettbrett.

Roboten AV1 har gjennomgått klinisk utprøving det siste året og tilbakemeldingene fra barn og unge er fantastiske. Denne høsten gjøres roboten tilgjengelig for både helseinstitusjoner, skoler og privatpersoner.

www.noisolation.com/om-av1/

Virtuell Eksponeringsterapi

Et annet godt eksempel er det norske gründerselskapet Attensi som utforsker hvordan ulik teknologi kan løse psykiske problemer. Sammen med psykologer, sykehus og brukere utvikler Attensi en teknologiplattform rettet mot psykisk helsevern, som skal være tilgjengelig på mobil, nettbrett, PC samt Virtual Reality briller. De første pasientgruppene som selskapet utvikler løsninger for er pasienter som sliter med angst og lette depresjoner, og pasienter med sosial angst er prioritert brukergruppe. Eksponeringsterapi er en velbrukt behandlingsform for disse pasientene, og Virtual reality teknologien muliggjør etablering av svært realistiske omgivelser der pasientene kan utsettes for eksponeringsterapi i en trygg omgivelse. I tillegg bygges det inn spill-elementer som gjør at pasienten opplever mestring når han/hun gjennomfører utfordringen og får poeng, eller går videre i spillet i sin virtuelle verden.

En av fordelene ved anvendelse av teknologi som behandlingshjelpe­middel er at behandlingen kan foregå hjemme i pasientens egen stue, eller hos terapeut. Dette muliggjør at flere pasienter kan få tilgang til behandling, raskere, og til en lavere kostnad for pasient og samfunn.

www.attensi.com

Terapeutisk Pedagogisk programvare

Et tredje eksempel er selskapet Tankeboksen. Målet er å lage behandlings­tilbud til personer med milde til moderate psykiske plager som de lett kan få tilgang til på dagen.

Dette gjøres gjennom animerte ­videoer hvor en pasient følges fra han/hun (eller de rundt personen) uttrykker bekymring for egen (eller personens) mentale helse. De første videoene ­introduserer en pasient som beskriver sine mentale helseutfordringer.

Videre følger programmet personen fra han/hun søker profesjonell hjelp til behandlingen er avsluttet. Det er tenkt at helsepersonell får tilgang til programmet om pasienten overføres til behandling. I og med at det er bevist at pasienter ofte opplever perioden mellom diagnostisering til behandling som et vakuum som kan forverre situasjonen, er det tenkt at dette programmet kan motvirke, eller dempe den negative effekten.

Tankeboksen vant Driv og AbbVies helse-idèkonkurranse for utviklignen av iCBT (internet-based Cognitive Behavioural Therapy i 2015. Selskapet er i tidlig fase og produktet er ikke i markedet enda. (kilde: mentalhelse.no)

www.facebook.com/tankeboksen/

Dette er noen eksempler på hvordan anvendelse av teknologi han løse store og viktige helseutfordringer. Felles for alle 3 eksemplene, er at helseutfordringen og pasient og brukers behov for behandling, har vært startpunktet for ut-vikling av diagnostisk verktøy eller behandlingsform. Samspillet og dialogen mellom lege, sykepleier, pasient og selskap som utvikler produkt eller tjeneste er helt avgjørende for et vellykket resultat. •