Aleris møter pasientene ved hjelp av moderne kommunikasjonsteknologi

Teknologien bringer oss nærmere en realisering av «Pasientens helsetjeneste»

«Den teknologiske utviklingen har gitt helsetjenesten nye muligheter, og den stiller oss overfor nye forventninger fra pasienter og pårørende. Pasientens helsetjeneste blir nærmere en realitet når de teknologiske mulighetene gripes og forventningene møtes,» sier dr. Grethe Aasved, ­a­dministrerende direktør i Aleris Helse.

Grethe Aasved er intervjuet av Anita Tunold, Aleris

Aleris Helse er Norges største private helseforetak. Etter oppkjøpet av Curato Røntgen tidligere i år har Aleris et landsdekkende tilbud av sykehus- og røntgentjenester. Virksomheten består nå av 15 sykehus og medisinske sentre, 13 røntgenavdelinger og landets eneste private kreftsenter. Vi møter Grethe Aasved, som har ledet Aleris Helse de siste ni årene; en periode med sterk vekst for selskapet. Aleris Helse ut­fører helsetjenester for det offentlige og for pasienter som enten betaler selv eller bruker sin helseforsikring.

Helsetjenester slik vi leger selv vil ha det!

«Aleris’ virksomhet dekker de fleste medisinske fagområder, og vårt mål er å tilby helhetlige pasientforløp fra diagnostikk til behandling,» forteller Aasved. «Målet er at pasientene opp­lever å møte en ‘sømløs’ helsetjeneste og slipper venting mellom endeløse henvisninger hit og dit.» Hos Aleris ble pakkeforløp for kreft innen diagnostikk innført lenge før dette ble innført i offentlige sykehus. Fordi pasientene etterspurte «diagnose på dagen», men også fordi det er ressurs- besparende. Erfaringer fra disse pakke­forløpene danner nå grunnlaget for tilsvarende «sømløse» pasientforløp innen andre sykdomsgrupper. For private pasienter og for forsikringsselskapene er det for eksempel en selvfølge å få både MR og konsultasjon med ferdig behandlingsplan på en og samme dag. «Slik bør det i prinsippet være for alle pasienter,» mener Aasved.

For å nå dette målet må vi ta i bruk ny teknologi og møte pasientene slik de ønsker at helsetjenesten skal være.

Av bakgrunn er Grethe Aasved lege, og hun har praktisert ved en rekke sykehus innen psykiatri og indre­medisin. Aasved vet at hun provoserer når hun fortsetter: «Vi leger vet selv hvordan vi vil møte helsetjenesten når vi har et symptom eller selv blir syke! Da setter vi oss ikke ned og venter på å bli sendt rundt i systemet, tvert imot. De fleste av oss takler en slik situasjon ved å ta kontakt med en spesialistkollega som mirakuløst finner tid dagen etter, sørger for rask diagnose, informerer underveis og raskt sender videre til behandling om det er behov for det. Kolleger informerer om hvem som er best på akkurat dette – og gir råd og veiledning. Vi leger har kunnskap, tilgang og vil selv bestemme hvem som skal behandle oss – og hvor!»

Aasved mener at det todelte helse­vesenet allerede er et faktum – og har vært det i mange år, men av en annen grunn enn den vi oftest debatterer. «Det todelte helsevesen er i mindre grad knyttet til økonomi, men mer til kunnskap og tilgjengelighet! De som vet hvordan systemet fungerer, vil alltid finne en løsning. Teknologien kan bidra til å lukke gapet mellom dem som har denne kompetansen og de som ikke har det,» sier hun engasjert. «Køer og fristbrudd oppstår når pasientene ikke har noe valg og må finne seg i å vente – og der helsevesenet opptrer som om de ‘eier’ pasienten.»

Pasientens valgfrihet: Vi ‘eier’ ikke pasienten

«I Aleris ‘eier’ vi ingen pasienter. Vi lever av at hver enkelt pasient aktivt velger oss, enten vedkommende er en offentlig finansiert pasient, har forsikring eller betaler privat. Vi arbeider derfor med å ta i bruk stadig flere av de mulighetene som den teknologiske utviklingen har gitt oss,» forteller Aasved.

«Ved hjelp av moderne kommunikasjonsteknologi har Aleris en mer direkte kontaktflate mot pasientene. Hos oss kan pasientene booke og endre tidspunkt for konsultasjon og undersøkelser online. Og de kan velge – ikke bare tidspunkt – men også velge den legen de ønsker å møte!», sier Aasved.

I bookingsystemet for røntgenavdel­ingene kan pasientene velge tidspunkt og sted for den røntgentjenesten de trenger – og selv laste opp henvisningen.

«Og dersom pasientene er usikre på hva de trenger kan de via våre nettsider raskt komme i kontakt med en pasientkoordinator. Med få tastetrykk kan de gi beskjed om hva de lurer på – og innen kort tid vil våre pasientkoordinatorer ta kontakt og eventuelt sette opp time.»

Videokonsultasjon

Legene er en knapphetsressurs. «Hvorfor må pasienten alltid møte legen fysisk?», spør Aasved – og forteller om erfaringene fra Danmark der Aleris tilbyr produktet ‘Videodoktor’. Gjennom videokonferanse med lege kan danske pasienter for eksempel ha oppfølgingssamtale etter behandling, eller få råd og veiledning. Særlig har forsikringsselskapene i Danmark funnet dette interessant. «Pasientene etterspør et slikt tilbud som gjør helsetjenesten mer tilgjengelig. ‘Videodoktor’ kommer til Norge neste år,» avslører Grethe Aasved.

Pasientene har stor kunnskap og vet hva de vil ha

Ved enkle tastetrykk kan pasienter orientere seg om egne symptomer og diagnose, samt innhente informasjon om hvor de får den beste behandlingen. I tillegg til høy kvalitet, ønsker de raske avklaringer. Pasienten som ‘forbruker’ tvinger seg frem, og helsetjenestene vil måtte innrettes mer og mer i henhold til dette.

«Aleris kan ikke tilby alt, og det er hverken ønskelig eller noe mål i seg selv. Mange typer helsetjenester er høyspesialiserte og krever store volum for å ha den nødvendige kvalitet. Da er det viktig at vi sørger for å besitte kunnskap om alternative behandlingssteder – også utenfor Norges grenser. Et eksempel på dette er vårt samarbeid med Martini-klinikken i Hamburg. Aleris Kreftsenter sender om lag 100 prostatakreftpasienter hit i året,» forteller Aasved. Alle kirurgene her er høyspesialiserte på behandling av prostatakreft; sykehuset utfører over 2000 operasjoner hvert år. De har derfor fremragende resultater, både med hensyn til kreftoverlevelse og lav ­frekvens av bivirkninger i form av ­inkontinens og impotens. Hun fort­setter: «Noen urologer søker seg selv hit – om de må opereres for prostata­kreft, nettopp fordi de kjenner disse resultatene.» For å bidra til raskest mulig pasientforløp uten forsinkelser utfører Aleris diagnostikk og oppfølg­ing her i Norge, mens operasjonen utføres i Hamburg. «Vi gir også pasient­ene informasjon om de i ­etterkant kan søke Helfo om refusjon, i tråd med regelverket for nødvendig helsehjelp i EØS-området,» sier Aasved, som legger til at oppsiktsvekkende få er klar over denne muligheten.

Åpenhet

Aasved er opptatt av at digitaliseringen gir muligheter til å gi pasienter og pårørende mer informasjon.

Hun berømmer de offentlige sykehusenes nye internettsider. Den nye nettløsningen har mye godt innhold, og det er blitt enklere å finne det man trenger. Brukerne trenger både medisinsk og praktisk informasjon.

«Når du er syk eller noen du kjenner blir syke, får du et enormt behov for kunnskap. Spesialisthelsetjenesten har nok ikke alltid vært på tilbydersiden her – og har til tider virket introvert og lukket. I Aleris er åpenhet et viktig mål – og tidligere i år inviterte vi til og med publikum inn på en av våre operasjonsstuer. Gjennom en 360-gradersfilm kan man følge et operasjonsteam i full sving, fra begynnelse til slutt. I forkant av en operasjon lurer pasientene ofte på hva som skal skje – og hvordan det hele foregår. Ved hjelp av denne filmen kan de bevege seg rundt i alle hjørnene av operasjonssalen – og overvære et kirurgisk inngrep.» Filmen har fått mye oppmerksomhet, blant annet på innovasjonskonferansen Cutting Edge tidligere i høst

Service

«Serviceinnstillingen vår!» svarer Aasved kontant på spørsmål om hva hun er mest stolt av i helseforetaket Aleris. «Vi ser på pasienten som en kunde – og den holdningen påvirker hvordan tjenesten ytes. Vi eier ikke pasienten og vet at pasienten velger andre helsetjenesteytere om han eller hun ikke er fornøyd hos oss.»

«Vår viktigste rolle er å bidra til å gjøre helsetjenesten bedre. Dette gjør vi ved å gå foran, prøve ut nye løsninger, utfordre – og avlaste den offentlige helsetjenesten. Gjør vi det samme som det offentlige, har vi ikke gjort jobben vår,» sier Aasved. •