Hva er egentlig

DIREKTE PASIENTARBEID

Studier beskriver at tid brukt til direkte pasientarbeid kan ha positiv effekt på behandlings­kvaliteten og gi fornøyde pasienter og leger (1, 2). Man kan spørre seg om det finnes en allmenngyldig definisjon av hva leger mener med direkte pasientarbeid.

Av Judith Rosta, Seniorforsker, LEFO – Legeforskningsinstituttet og
Karin Isaksson Rø, instituttsjef ved Legeforskningsinstituttet (LEFO

En studie ved medisinsk avdeling og kvinneklinikken ved Regionsykehuset i Trondheim fra 1999 definerte visitt, tekniske undersøkelser og poliklinikk som «direkte kontakt med ­pasienten» (3). I en studie fra 2015 blant allmennleger fra ti land, der Norge var med, målte man «ansikt-til-ansikt» kontakt med pasienter (4).

I Legeforskningsinstituttets Lege­panel, et tilnærmet representativt utvalg på omtrent 1600 yrkesaktive leger, har vi kartlagt tidsbruk. I ­skjemaene, som er blitt sendt ut annethvert år siden 1994, har nokså identiske spørsmål om arbeidstid alltid vært inkludert. Arbeidstidskomponentene i svaralternativene er blitt noe presisert over tid, men spørsmålet om antall timer til pasientarbeid og samlet uke­timetall har vært de samme (5, 6). Spørsmålene fra 2016-17 finnes i tabell 1.

For noen år siden spurte vi også hva den enkelte lege inkluderte i begrepet pasientarbeid (se tabell 2). Fastleger og privatpraktiserende spesialister anga i større grad «kun ansikt-til-ansikt kontakt med pasienter» som pasientarbeid, mens leger i administrative stillinger og ledere i større grad inkluderte «alt arbeid direkte relatert til enkeltpasienter, også journalarbeid, telefoner og møter» og «annet» som pasientarbeid. Disse variasjonene i hva den enkelte lege inkluderer i begrepet «pasientarbeid» kan utgjøre en svakhet ved tolkning av resultatene, men siden det i stor grad er de samme legene som rapporterer ved hvert måletidspunkt, øker reliabiliteten på disse dataene betydelig ettersom hver lege dermed også blir sin egen kontroll (6).

Legepanelets styrke er de gjentatte målingene og at respondentene er tilnærmet representative for yrkes­aktive leger i Norge. Dette gir en godt grunnlag for generalisering av resultat­ene og for beskrivelse av endringer over tid for alle yrkesaktive leger i Norge.

En studie med Legepanelets data fra 1994 til 2014 dokumenterer stabilitet i den samlede ukearbeidstiden for de fleste heltidsarbeidende leger i Norge. Andelen tid til direkte pasientarbeid har gått ned i alle stillingsgrupper. Nedgangen var marginal for fastleger (73 % versus 69 %) og privatpraktiser­ende spesialister (75 % versus 72 %), men betydelig for legeledere (50 % versus 29 %) og overleger og LIS (61 % til 46 %) i sykehus. Det var variasjon mellom sykehusspesialiteter (6).

De foreløpige analysene av data fra 2016-17 sammenlignet med data fra 2014 viser en fortsatt reduksjon av andel tid brukt på direkte pasient­arbeid for heltidsarbeidende fastleger (til 68 %; 33t./uke) og for overleger og LIS (til 42 %; 19t/uke), men en lett økning for privatpraktiserende leger (til 74 %; 35t./uke) og legeledere i ­sykehus (til 30 %; 14t./uke).

Noen av endringene vi ser i legers tid til pasientarbeid kan forklares med strukturelle endringer i organisering av helsetjenesten og samfunnsmessige endringer som påvirker legers arbeidsforhold (6). Det finnes per i dag ingen gullstandard for definisjon av pasient­arbeid. Dette betyr også at arbeidstidskomponentene i svaralternativene må presiseres over tid i tråd med ut­viklingen. •

Litteratur

  1. Dugdale D, Epstein R, Pantilat S. Time and the patient-physician relationship. Journal of General Internal Medicine 1999; (Suppl. 1): 34-40.
  2. Bovier P, Perneger T. Predictors of work satisfaction among physicians. European Journal of Public Health 2003; 13: 299-305.
  3. Røhme K, Kjekshus L. Når tiden telles – sykehuslegers tidsbruk og arbeidsoppgaver. Tidsskrift for Den norske legeforening 2001; 121: 1458-61.
  4. Steiro A, Haugum M, Sjetne IS, Bjertnæs OA, Lindahl AK og Nylenna M. Commonwealth Fund-undersøkelse blant allmennleger i ti land: norske resultater i 2015 og utvikling over tid. Rapport fra Kunnskapssenteret nr. 26, 2015.
  5. Aasland OG, Rosta J. Fastlegenes arbeidstid 2000-08. Tidsskrift for Den norske legeforening, 2011;131:1076-9.
  6. Rosta J, Aasland OG. Legers arbeid­stid og tid til pasientarbeid. Tidsskrift for Den norske lege­forening 2016; 16: 1355-9