Samordning av offentlig tjenestepensjon med alderspensjon fra folketrygden

Det ble i 2011 innført nye regler for alderspensjon i folketrygden. Regelverk for beregning av OTP for personer født senest i 1953 ble samtidig utformet. Det er nå behov for å utforme regelverk for personer født i 1954 og senere for å kunne foreta beregninger av alderspensjon OTP, og også regelverk for hvordan tjenestepensjonen skal levealderjusteres. Forslaget som er ute på høring ­inneholder følgende momenter:

Av Fredrik Lorck, forhandlingsøkonom
Avdeling for jus og arbeidsliv, Dnlf

Ny alderspensjon fra folketrygden

Pensjonsbeholdning

All pensjonsgivende inntekt ­opptjent i alderen 13 – 75 år.

 • 0 – 6 G Full pensjonsgivende inntekt
 • 6 – 12 G 1/3 av inntekten er pensjonsgivende
 • Over 12 G Ikke pensjonsgivende inntekt

18,1 % av den pensjonsgivende inntekten er pensjonsbehold­ningen

Pensjonen levealderjusteres.

Fleksibel start på uttak av pensjon, fra 62 til 75 år.

 • Høyere årlig utbetaling ved senere starttidspunkt da det da blir færre år å fordele pensjonen på.
 • Da levealderen øker må man arbeide lenger enn tidligere for å få like mye i pensjon som tidligere årskull.

Det kan tas ut hel eller gradert alders­pensjon, og pensjonen kan kombineres fritt med arbeid uten at den avkortes.

Offentlig tjenestepensjon

Bruttopensjon fra OTP er 66 % av sluttlønn.
Brutto tjenestepensjon samordnes med folketrygden.
Det er samordningsfordeler,
->  ikke alt i folketrygden samordnes
 • Samordningsfritt: 2,5 G + 2 % av pensjonsbeholdningen
 • Med disse parameterne blir det en jevnere fordeling av samordningsfordelene, «kompensasjonsgraden» enn tidligere.
Av den samordningsfrie delen er 2,5 G lik for alle, mens 2 % av pensjonsmidl­ene gir større samordningsfordeler desto større pensjonsgivende inntekt man har hatt. Det siste elementet, 2% av pensjonsmidlene er
 • Fordel for våre medlemmer
 • Incitament for å stå lenger i arbeid
Det er overgangsregler for personer født mellom 1954 og 1963:
 • 1954: 90 % gammel ordning, 10 % ny ordning
 • 1963: 10 % gammel ordning, 90 % ny ordning

Offentlig tjenestepensjon

Forholdstall: Forventet levealder ved pensjon­salder

Delingstall: Forventet levealder ved pensjons­alder, men da hensyntatt de som er døde før pensjonsalder

Justeringstall: Folketrygdens delingstall : 13,42

 • 13,42 = hypotetisk delingstall for 1943-kullet ved 67 år.
 • Årsak til at dette tallet benyttes er at folketrygden er dimensjonert med utgangspunkt i pensjonsnivået for 1943-kullet ved 67 års alder.
 • Justeringstallet kan etter reglene ikke bli mindre enn 1. Konsekv­ensen er at de som arbeider utover den alder der begrensningen blir effektiv taper tjeneste­­- pensjon. Høyere alders­pensjon fra folketrygden som skyldes færre år som pensjonsmottaker, gir tilsvarende ­reduksjon i netto tjeneste­pensjon. •