Tid til veiledning innen indremedisinske fag

Veiledning får en tydeligere rolle i ny modell for spesialistutdanning. Dagens 1:1-veiledning av leger i spesialisering (LIS) opprettholdes, og veiledningskvaliteten skal styrkes.

Av Cecilie Risøe, overlege, kardiologisk avdeling OUS Rikshospitalet

I tillegg er gruppeveiledning en an­befalt læringsaktivitet for å nå flere av læringsmålene innen felles kompetansemoduler der 24 læringsmål er lagt til del 2 og del 3. Alle dagens utdanningssteder må søke resertifisering, og godkjenning forutsetter en plan for veiledning ved hver enkelt avdeling. Økt vekt på god veiledning representerer en kvalitetsforbedring, men reiser også noen utfordringer.

Mange LIS er lite fornøyd med dagens 1:1-veiledning. Dette skyldes delvis at det kan være vanskelig for to klinikere å finne felles tid i en travel hverdag. Selv i de beste avdelingene der veiledning er lagt inn i tjeneste­planen for LIS, kan veileder være bortreist, ha vakt eller et nødvendig møte, og omrokkering av avtalen kan vise seg svært vanskelig. Videre kan oppnevnt veileder være lite motivert, mangle ­veilederkurs og ha uklare forestillinger om hva oppgaven går ut på. God ­veiledning har i dag lav status.

En kvalitetsforbedring av individuell veiledning vil kreve kursing av veiledere. Det er ikke gitt at alle overleger skal veilede. Dyktige klinikere som er gode læremestre i spesialiserte prosedyrer, er ikke nødvendigvis også best på veiledning. Dersom oppgaven konsentreres på færre overleger i avdelingen, vil det synliggjøre at veiledning tar tid og ikke kan videreføres som en fritidsoppgave. Veiledning av mange LIS vil måtte med­- føre redusert klinisk virksomhet for veileder i perioder. Dette er en kostnad for avdelingen som det neppe er tatt høyde for.

Gruppeveiledning og eventuell ­simulatortrening vil representere tilsvarende utfordringer. LIS utfører en betydelig del av helt nødvendig rutinearbeid i indremedisinske avdelinger. Dersom mange av dem skal fristilles samtidig, må driften dekkes på annen måte. Lederne vil måtte gjøre noen prioriteringer for å få dette til.

Et kvalitetsløft innen veiledning forutsetter at budsjettene helt ned på avdelingsnivå ­synliggjør at sykehusene har ansvar både for pasientbehandling og ­spesialistutdanning. Nøkkelen til en kvalitativt bedre LIS-utdanning ligger i en solid forankring hos lederne – fra øverste toppnivå og nedover. •