Veiledning i endring?

I ny «forskrift om spesialistutdanning» tydeliggjøres lederansvaret for LIS utdanningen. Leder skal sørge for å legge til rette for at LIS får nødvendig veiledning og supervisjon, samt at det oppnevnes individuell veileder (1). Veilederkompetanse og veilederutdanning er lagt som forskriftsfestede ­læringsmål for del 2 og 3 i ny spesialistutdanning.

Av Elisabeth Søyland
Leder av utdannings-avdelingen ved OUS, -Direktørens stab. Tidligere overlege og professor i hudsykdommer, Rikshos-pitalet. Siste året jobbet med ny LIS utdanning nasjonalt, regionalt og lokalt.

I forskriften defineres veiledning slik: Veiledning forstås som refleksjon, råd, oppfølging av faglig progresjon under spesialiseringen og bidrag i vurderingen av leger i spesialisering. Veiledningen innebærer planlagte og regelmessige samtaler mellom lege i spesialisering og veileder.

Det er forskriftsfestet at leder skal godkjenne at læringsmålene er oppnådd, mens det vil være supervisører og veileder som godkjenner læringsaktivitetene som ligger til grunn for at et læringsmål skal kunne oppfylles. Når leder skal godkjenne læringsmål, skal dette gjøres i samarbeid med veileder og en eller flere overleger som er tett på LIS i det daglige (1).

Det påhviler veileder et utvidet og tydelig ansvar i ny ordning.

Hva gjøres for å styrke veiledningen?

Helsedirektoratet nedsatte en arbeidsgruppe i 2014 som utarbeidet læringsmål for veilederutdanning av leger. Rapporten dannet grunnlaget for arbeidet i en nasjonal kurskomite oppnevnt av de fire Regionale Utdanningssentrene (RegUT) i 2016/17.

Kurskomiteen kom frem til at kursene skulle bestå av to dager, omhandle både en-til-en veiledning og gruppeveiledning, inneholde noe sentral teori, men fortrinnsvis være basert på interaktive diskusjoner og øvelser. Gruppeveiledning er forslått som lærings­aktivitet innen flere tema i «felles­kompetanse- ­modulene» (etikk, kommunikasjon, brukermedvirkning etc). Veilederne vil ha en viktig rolle mht til å legge noe av veiledningen inn som gruppeveiledning for å diskutere/reflektere over f.eks etiske dilemmaer LIS opplever i sin hverdag.

De fire RegUt`ene har nå alle holdt veilederkurs for veiledere som skal veilede LIS 1. Behovet er stort for flere veilederkurs, noe det jobbes med. RegUt HSØ har avholdt 7 veilederkurs siste halve år og planlegger nye kurs. Målet er å etablere lokale kursholdere som med hjelp av RegUt kan utvikle sin kompetanse som kursholdere.

I ny ordning blir veiledersamtalene tydeliggjort i kompetanseportalen Dossier. Ledere må sørge for at både veileder og den som skal veiledes har dette i sin arbeidsplan. Dette er en forutsetning for at veiledersamtalene skal kunne gjennomføres.

Med ny modell skal læringsmål vurderes underveis (formativ vurdering), hvilket betyr at veileder og supervisører må være bevisste på å gi konkrete tilbakemelding; hva er bra… hva kan LIS gjøre bedre og hvorfor… På den måten er vi med å utvikle en god læringskultur til beste for pasientene. •

1) Forskrift 8. desember 2016 nr. 1482 om ­spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger (spesialistforskriften)