Veiledning i spesialistutdanningen

Veiledningen skal løftes i ny ordning for spesialistutdanningen. Ansvaret for veiledningen blir tydeliggjort gjennom den nye Spesialistforskriften (1), og ­helseforetakene bygger nå opp systemer for å styrke veilederkompetansen. Veiledning av leger i spesialisering er en forpliktelse sykehusavdelinger tar på seg ved å bli godkjent utdanningsinstitusjon (2). Alle leger i spesialisering skal ha oppnevnt veileder som er spesialist i faget, og det forutsettes gjennom­føring av planlagte veiledningssamtaler.

Av Nina Evjen, utdanningssjef, medisinsk fagavdeling, Dnlf

Veiledning er en viktig forutsetning for legers kompetansebygging, og skal bidra til å sikre kvalitet i ut­danningen og yrkesutøvelsen. Veiledningen skal bidra til refleksjon over egen praksis. Legen i spesialisering skal gis mulighet til å bearbeide og drøfte erfaringer fra det praktiske arbeidet og forankre erfaringene i teoretisk kunnskap og etiske vurder­inger. Legen skal få tilbakemelding på utførelsen av faget og progresjonen i utdanningen. Veiledningen er et viktig virkemiddel for å nå målsettingen med spesialiseringen og sikre at legen opplever mestring i yrkesrollen.

Legeforeningen har helt siden 1980-tallet arbeidet aktivt for å styrke veiledningen av leger i spesialisering gjennom arbeid med utvikling av ­medisinsk veiledningspedagogikk og ved utvikling av kurs og annet undervisningsmateriell. Kursene har vært arrangert både sentralt og på sykehus- eller avdelingsnivå. Veiledningen gis også stor oppmerksomhet ved kvalitetssikringen av utdanningssystemet; spesialitetskomi­teene vektlegger gjennomføringen av veiledning når de vurderer utdanningstilbudet ved den enkelte avdeling gjennom årlige rapporter og avdelingsbesøk.

I 2013 utga Legeforeningen heftet «Hva er god veiledning? En praktisk innføring i veiledning av leger i spesialisering i sykehus ». Formålet med heftet er å stimulere og motivere til god, strukturert veiledning i sykehus og å gi leger praktiske råd om gjennomføringen av veiledning.

Veiledning blir gjennomført med god kvalitet ved mange sykehusavdelinger. Men gjennom kvalitetssikringen av utdanningsavdelingene vet vi også at veiledningen ved mange avdelinger ikke gjennomføres i tråd med kravene og intensjonene. En forutsetning for at man skal lykkes med å styrke veiledningen, er at arbeidsgiver tar denne forpliktelsen på alvor, og legger til rette for at både veiledere og leger i spesialisering får avsatt tid til å gjennomføre denne viktige oppgaven. •

Heftet er tilgjengelig på Legeforen­ingens nett­sider: https://legeforeningen.no/Fag-og-fagutvikling/Fagutvikling/Veiledning/

  1. Forskrift 8. desember 2016 nr. 1482 om spesialistutdanning og spesialist­- god­kjenning for leger og tannleger (spesialistforskriften)
  2. Krav til utdanningsinstitusjoner Nasj Råd 2005