Sykehuslegers arbeidsforhold 2018:

Rambøll Management Consulting gjennomførte våren 2018 en større undersøkelse av norske sykehuslegers arbeidsforhold

Rapporten fra undersøkelsen blir i dette nummeret av medlemsbladet for overleger kommentert i artikkelen HVORDAN STÅR DET TIL MED OSS I DAG, og sett i sammenheng med øvrig kunnskapsgrunnlag.

Av Arnt Olaf Storeng, Organizational Psychologist og Managing Consultant, Rambøll

For ordens skyld ønsker vi å presisere en del forhold som kommer frem i artikkelen.

Vi setter pris på at vår undersøkelse debatteres, og i den sammenheng også problematiseres. Vi merker oss videre at undersøkelsen oppleves å gi et godt og nyansert bilde, og inneholde nye og spennende perspektiver. I et oppdrag som det for Legeforeningen blir det alltid en avveining av hvilke forhold som skal inkluderes, og hvilke problem­- stillinger som skal forfølges i den store mengden av data som foreligger. Vi er også av den oppfatning at det er flere spørsmål som kunne vært belyst ytterligere, men som av hensyn til å kunne ferdigstille en rapport innen rimelig tid, ikke har latt seg prioritere.

Som det fremgår presenterer undersøkelsen en helhetlig modell for hva som påvirker ambassadørvilje og fremtidsoptimisme blant sykehuslegene. Denne er konstruert gjennom stegvise regresjonsmodeller på data fra undersøkelsen. Modellen er altså et resultat av analyser på resultatene i undersøk­elsen, og ikke basert på Rambølls ­generelle database, slik artikkelfor­fatteren synes å tro.

Forfatteren synes å misforstå forskjellen på modell og spørreskjema, hvor det er spørreskjemaet som baserer seg på Rambølls kjernemodell, med tilpasning for å passe sykehuslegers hverdag.

Det etterlyses videre nærmere informasjon om i hvilken grad forskjellene mellom ulike demografiske grupper er signifikante. Samtlige kommenterte funn hvor grupper sees opp mot hverandre, er signifikante på .05 nivå.

Når det gjelder benchmark er det kun spørsmålene som inngår i Rambølls kjernemodell som gjør det mulig å sammenligne legene mot resten av norsk arbeidsliv. Tema «Medvirkning» er i større grad tilpasset sykehuslegers arbeidssituasjon, og sammenlignes derfor ikke med et tverrsnitt av norsk arbeidsliv. Benchmarkdata bygger på et representativt utvalg av 1.000 norske arbeidstakere.

Vi er for øvrig enige i at historisk sammenligning er et interessant perspektiv. Formålet er imidlertid først og fremst å kartlegge hvordan sykehusleger opplever situasjonen i dag. Ettersom det er første gang undersøkelsen gjennomføres for Legeforeningen foreligger det ikke historiske data på ­validerte indikatorer, som gjør ­s­ammenligning mulig.