Sentralstyrets satsingsområder – Sammen om de gode løsningene

President Marit Hermansen var tilstede på Overlegeforeningens landsrådsmøte på Gardermoen 13-14. november. Her er et kort sammendrag av foredraget hennes.

Av Arne Laudal Refsum
Redaksjonskomitéen

Sentralstyrets oppdrag bygger på Legeforeningens lover og på prinsipp- og arbeidsprogrammet som vedtas på Landsstyremøtet hhv. hvert 4 og 2 år. Spesielt arbeidsprogrammet er gjenstand for omfattende debatt. For å operasjonalisere dette, samt konsentrere og koordinere innsatsen velger sentralstyret enkelte satsingsområder. På denne måten jobber tillitsvalgte, sekretariat og sentralstyret målrettet mot det som oppfattes som de viktigste områdene.

Satsingsområder for sentralstyret i perioden 2019-2021 – «Sammen om de gode løsningene».

 • Alle trenger fastlegene
  – kriseforståelsen er etablert
  – må bringe dette videre.
 • Tillitsvalgtsatsing
  andre fag­foreninger har dette. Bygger på den norske modellen, men det er blitt mer krevende å være tillitsvalgt. Innhente hvordan andre fagforeninger jobber med dette.
 • Tid for en god legehverdag
  Jobb­tilfredshet, jobborganisering gir god pasientsikkerhet. I arbeidslivet mindre autonomi, hensyn til bunnlinjen. Hvordan kan vi få dette på dagsorden, men også legge til rette for en bedre ­hverdag.

Statsbudsjettet
• Flertallsregjering. Mindre rom for politisk påvirkning. Må jobbe opp mot departementet, og med posisjon i Stortinget.
• Et helsebudsjett uten puls, liten kraft og investering i helse. • Sette inn PP om krympet ­handlingsrom

Nasjonal Helse og sykehusplan (NHS)
• Kompetanse
• Teknologi
• Psykiatri
• Samhandling, det er varslet 19 Helsefellesskap mellom kommuner og foretak
• Barn og unge
• Psykisk syke og rus
• Skrøpelig eldre
• Kronisk sykdom