Forskning i sykehus
Noen nøkkeltall

Her har vi klippet fra NOU 2019-24 om inntektsfordelingen mellom helseforetak. Her fremkommer noen nøkkeltall, både totalt og fordelt på regionene. Det er verd å merke seg totalsummen, nær 4 milliarder kr ble brukt på forskning i ­sektoren. I tillegg kommer jo forskningen ved de medisinske fakultetene. Det er litt ulikt hvordan universitet og sykehus fordeler utgiftene seg imellom.

Av Arne Laudal Refsum,
redaksjonskomitéen

Forskningstilskudd ca 600 mill kr

Tilskuddet til forskning over ­kapittel 732 Regionale helseforetak, post 78 i statsbudsjettet skal være et økonomisk bidrag og insentiv for forskning i helseforetakene. Tilskuddet utgjør samlet 584,4 mill. kroner i 2019. Den resultatbaserte delen av tilskuddet utgjør 409,1 mill. kroner (70 pst.). Den resultatbaserte delen fordeles etter et glidende gjennomsnitt av forskningsaktivitet siste tre år. En andel av tilskuddet (30 pst.) fordeles likt mellom de ­regionale helseforetakene uav­hengig av forskningsaktivitet.

Årlige målinger av forskningsaktiviteten i helseforetakene som gjennomføres av Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) ligger til grunn for fordeling av den resultatbaserte delen av tilskuddet.

Cristin (Current research information system in Norway) brukes for rapportering av vitenskapelige publikasjoner. Indikatorene som inngår i poengberegningen er publiserte artikler, avlagte doktorgrader og uttelling for tildelinger av midler fra EU og Norges forskningsråd.

4 milliarder kr

 • Det ble rapportert en samlet ressurs- bruk til forskning på 3,98 mrd. kroner i 2017. Dette omfatter all ressursbruk, inkl. lønnskostnader, andre drifts­kostnader, avskrivning mv. og utgjør 2,9 pst. av samlede driftskostnader.
 • Det er forskjeller mellom de regionale helseforetakene i andelen driftskostnader til forskning. Disse forskjellene har vært relativt stabile i perioden 2013 til 2017.
 • Det er forskjeller mellom de regionale helseforetakene i hvor stor grad man finansierer forskning gjennom eksterne midler.
 • De seks universitetssykehusene stod for omtrent 80 pst. av den samlede ressursinnsatsen til forskning i ­spesialisthelsetjenesten.
 •  718 mill. kroner av forskningsressurs­ene i 2017 kom fra eksterne kilder. Dette er en økning på 118 mill. kroner fra 2016.
 • 15 helseforetak og private ideelle syke- hus rapporterte å ha brukt 74 mill. kroner og 64 årsverk til forskning på tverrfaglig spesialisert rusbehandling i 2017. Dette utgjorde om lag 2 pst. av spesialisthelsetjenestens samlede forskningsinnsats i 2017.
 • Rapportert ressursbruk til forskning i Helse Sør-Øst utgjør nesten 70 pst. av samlet rapportert ressursbruk til forsk­ning i de regionale helsefore­takene.

  Tabellen viser at det er regionale for- skjeller i kostnader til, og finansiering av, forskning i helseregionene. I noen grad vil disse forskjellene reflektere forskjeller i samarbeidsmodeller mellom helseforetak og universitets- og høyskolesektoren. Helse Midt-Norge har en modell hvor en større andel av forskningsaktiviteten administreres av NTNU. De rapporterte kostnadstallene for Helse Midt-Norge vil derfor i noen grad undervurdere den reelle ressurs­innsatsen.

  Driftskostnader til forskning i prosent av totale driftskostnader. Kilde: NIFU

  Finansieringskilder for forskning i 2017, etter type helseforetak og finansieringskilde. Prosent. Kilde: NIFU

Du kan finne de nyeste tallene her:
Ressursbruk til forskning i helseforetakene i 2019: Hovedresultater og dokumentasjon

Kilde:
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2019-24/id2682523/?ch=11
NOU 2019-24 Inntektsfordeling mellom regionale helseforetak