Hvordan utvikle leger som ledere?

Leger som viser lederskap kan fremme engasjement blant leger og andre ansatte og kan bidra positivt i utviklingen av helsetjenesten. Leger som først og fremst vektlegger eget fagområde og utøver autoritære former for ledelse kan på den annen side ha en negativ virkning på organisasjonen. En norsk studie viser at leger som har ledere som er støttende og opptatt av faglig utvikling i mindre grad enn andre planlegger å slutte i jobben¹.

Av Jan Frich
Professor, Avdeling for helseledelse og helseøkonomi, Universitetet i Oslo

L edelse er viktig og ­legers kompetanse i ledelse er satt på dagsord­enen (2). I 2011 etablere Royal College of Physicians en egen spesialitetsovergrip­ende forening for ledelse kalt Faculty of Medical Leader­ship and Management (3). Foreningen har etablert en rekke kompetansehevende programmer for leger og arrangerer årlig konferansen Leaders in Healthcare. BMJ og Faculty of Medical Leadership and Management har fra 2017 utgitt et eget tidsskrift dedikert til ledelse, BMJ Leder (4). En litteraturoversikt fra 2015 viser at leger har utbytte av lederutvikling og at kurs og programmer også kan bidra til å bedre kvaliteten på tjenestene (5).

Hvordan bør lederutvikling for leger legges opp? Dette var utgangspunktet for en systematisk litteraturgjennomgang som nylig er publisert i BMJ Leader (6). Blant 117 studier var 28 av høyere kvalitet. Mange studier inneholder informasjon selv­rapportert læringsutbytte, mens noen studier rapporter objektive mål for endret atferd og endringer i organisasjonen eller i pasientbehandlingen. Programmer hvor man blandet interne og eksterne lærerkrefter var assosiert med positive resultater. Programmer som favner en hel organisasjon er assosiert med bedre utbytte på organi­sasjonsnivå enn tiltak for små grupper og eksterne kurs. Videre var prosjektarbeid, tilgang på en mentor eller coach og bruk instrumenter for å stimulere til refleksjon assosiert med positive resultater.

Den aktuelle oversikten sier oss noe mer om hva litteraturen viser når det gjelder spørsmålet om hvordan lederutvikling for leger kan legges opp. Samtidig viser den at det er behov for flere og bedre studier innen feltet. Ulike kompetansehev­ende aktiviteter og tiltak kan passe for ulike personer og grupper på ulike stadier i deres karriere. Aktiviteter og tiltak kan grupperes i fem hovedkategorier, jf. tabellen under…

 Litteratur
1. Martinussen PE, Magnussen J, Vrangbæk K, Frich JC. Should I stay or should I go? The role of leadership and organisational context for hospital physicians’ intention to leave their current job. BMC Health Serv Res 2000; 20: 400. https://doi.org/10.1186/s12913-020-05285-4
2. Frich JC, Spehar I. Ledelsesutvikling for leger. Tidsskr Nor Legeforen 2018; doi: 10.4045/tidsskr.18.0645. https://tidsskriftet.no/2018/09/kronikk/ledelsesutvikling-leger (20.11.2020).
3. Faculty of Medical Leadership and Management. https://www.fmlm.ac.uk/ (20.11.2020).
4. BMJ Leader: https://bmjleader.bmj.com/ (20.11.2020).
5. Frich JC, Brewster AL, Cherlin EJ, Bradley EH. Leadership development programs for physicians: a systematic review. J Gen Intern Med 2015; 30: 656-74.
6. Lyons O, Robynne G, Galante JR, Mafi A, Fordwoh T, Frich JC, Geerts JM. Evidence-based medical leadership development: a systematic review. BMJ Leader (publisert på nett 16 november 2020); doi: 10.1136/leader-2020-000360. https://bmjleader.bmj.com/content/early/2020/11/16/leader-2020-000360 (22.10.2020).
7. Frich JC, Sjøvik H, Spehar I. Leder- og ledelsesutvikling i helsevesenet – en oversikt. Michael 2017; 14: Supplement 19, 168–76. https://www.michaeljournal.no/i/2017/01/13-Leder-og-ledelsesutvikling-i-helsevesenet-en-oversikt (20.11.2020).