Nye sykehusbygg, steder å trives

Byggeprosjekter i sykehusene får naturligvis oppmerksomhet, både under planleggingen og mens de bygges – og etter at de er tatt i bruk. Meninger om innretning og plassering ­preger avisoverskriftene, mens det internt jobbes med organisasjonsutvikling, fremtidsbilder, bygging og budsjetter. Alt med det viktigste i sikte: Å skape gode arbeidsplasser og den beste pasientbehandlingen.

Av Inger Cathrine Bryne
Administrerende direktør, Helse Vest RHF

Det planlegges og bygges over hele landet. På Vestlandet er det store byggeprosjekt under arbeid i alle foretakene. Det bygges nytt sykehus i Stavanger, nytt barne- og ungdoms­sykehus og kvinneklinikk i Bergen og nye sykehusbygg i Haugesund og i Førde. I tillegg oppgraderes eksisterende bygg. 19 milliarder kroner investeres i byggeprosjekter i vest frem mot 2025. Mange tusen medarbeidere er involvert; fordi et sykehusbygg bare er et bygg, frem til fagfolk har tatt det i bruk, og pasienter diagnostiseres og behandles.

Når vi skal bygge nytt må vi gjøre store investeringer. Og bak store investeringer ligger det tøffe prioriteringer. Det er selvsagt ikke alltid lett. Det skal mye hardt arbeid til og det er krevende i perioder. Da er det viktig at prosessene er transparente, at ledere er tydelige og at det ligger faglighet til grunn for de avgjørelsene som tas.

Vi er opptatt av å forbedre oss på alle områder, også i byggeprosjektene. I planleggingen er det hentet erfaringer fra hele landet og i utlandet, både fra det som er blitt bra – og det som ikke har blitt så bra som man ønsker. Sykehusbygg HF er en viktig kilde til slik kunnskap. I Helse Vest er det enkelte foretaket ansvarlig for gjennomføringen av sine prosjekter og ivaretar bygg­herreansvaret. Underveis i bygge­prosjektene er det tett dialog og faste møter mellom prosjektene på Vestlandet. Slik deler vi erfaringer, lærer av hverandre og driver frem et løpende forbed­ringsarbeid for å nå gode resultater.

Det meste går etter planen per nå. Det ser foreløpig heller ikke ut til at covid-19 står i veien for det gode arbeidet som skjer. Medarbeidere i helseforetak­ene, i prosjektene og hos leverandørene jobber godt for å holde både kvalitet og tempo oppe, selv om det må gjøres endringer i arbeidsformer og metodikk som følge av koronapandemien.

Det er viktig at smittevern på byggeplassene blir ivaretatt på en god måte. Vi kan selvsagt møte utfordringer i tiden som kommer, alt etter hvordan pandemien utvikler seg. Bemanning lokalt og fra utlandet og tilgangen på utstyr til bygg er noen av områdene som er utfordrende under pandemien og som vi er særlig oppmerksomme på. Vi har et godt utgangspunkt for å håndtere dette, nemlig den gode dia­logen som er mellom foretakene våre og leverandørene på Vestlandet.

Men suksessen for nye bygg skal først og fremst måles når byggene tas i bruk, når medarbeidere får drive godt faglig arbeid, når kvalitet, pasientsikkerhet og arbeidsmiljø/HMS blir ivaretatt og når pasientene kommer til et godt sted hvor de kjenner seg trygge. Som ledere har vi et stort ansvar for prosessen i forkant, og for å skape trygghet for det å flytte til og fungere i nye bygg. Involvering av medarbeidere er forutsetning for å lykkes – også her.

Det er krevende når slike store prosesser er i gang og det blir enda mer krevende når vi har en pandemi og beredskapssituasjon over lang tid i tillegg. Vi settes alle på prøve på mange måter, men pandemien fører også til læring vi kan gjøres oss for nye bygg, enten det kommer til planlegging, arbeidsprosesser eller smittevern. Endringene vi brått ble nødt til å gjøre i 2020 gir oss erfaringer vi kan trekke veksler på i mange år fremover. Også her deler vi de erfaringene vi gjør oss landet over for skape og drive gode sykehus og arbeidsplasser; steder å møtes, steder å jobbe, steder å lære.

– slik Ruth Lillegraven skriver i sin Bygg- og anleggsblues:

Bygg og anlegg, seier folk tenkjer kostnadssmell og kalkylar tenkjer budsjett og utgreiingar, bråk og ståk, bank bank og bang bang, og ja slik er det kanskje, men det er også lys og varme, skular og bibliotek, stader å møtast stader å lære, stader å leve, transportårer å segle av garde på, ut i verda, inn i verda.