Glasblokkene:

Nytt sykehus står snart klart i Bergen

Våren 2022 står Glasblokkene ved Haukeland universitetssjukehus ferdig. Helse Bergen leder arbeidet, og er selv byggherre.

Av Kari Ulveseth, spesialrådgiver
Kommunikasjonsavdelingen, Helse Bergen

Glasblokkene er det største byggeprosjektet på Haukeland siden Sentralblokken stod ferdig i 1983. Det blir et komplett sykehus som samler all virksomhet knyttet til barn og unge, fødende og kvinner ved Haukeland universitetssjukehus. Illustrasjon: Beauty & the Bit.

Glasblokkene er det største byggeprosjektet på Haukeland siden Sentralblokken stod ferdig i 1983. På 79 000 kvadratmeter samles nå all virksomhet knytta til barn og unge, kvinner og fødende.

Bygger hus og organisasjon på samme tid

Trinn 1 er allerede i bruk, mens de første pasientene tas imot i andre ­byggetrinn høsten 2023 etter et år med prøvedrift. Glasblokkene blir et komplett sykehus med blant annet poliklinikker, akuttmottak, senge­poster, 12 operasjonssaler, labora­torium, energisenter, sykehusskole, og kontorer.

– I Glasblokkene er det eksperten som skal komme til barnet, ikke omvendt. De nye byggene gjør mye for oss, men vi må også utvikle og endre måtene vi skal jobbe på for å få dette til, sier programleder Helge Bergmann.

Over 1000 ansatte skal jobbe i det nye sykehuset fra 2023. Medarbeidere, tillitsvalgte, verneombud og bruker­representanter er svært involvert i det omfattende organisasjonsutviklings­arbeidet som nå pågår for å forberede Helse Bergen til å ta i bruk det nye sykehuset.

– Det er noen intense dager både på og utenfor byggeplassen. Visjonen for Glasblokkene er at pasienter og deres familier skal få oppleve et helhetlig, tilpasset og sammenhengende spesialisthelsetjenestetilbud – helt fra før fødselen, gjennom sped– og småbarnsalder, i ungdomsårene og fram til ung voksen alder. Vi ser på og utvikler ­pasientforløp og arbeidsprosesser. Et nytt bygg er alltid en god anledning, en endringsimpuls, til å se på hvordan vi jobber, sier Bergmann.

Bergmann er ansvarlig for bygge-, organisasjonsutviklings- og flytteprosjekt, som er samlet i et overordnet program eid av administrerende direktør i Helse Bergen. Fordelene med å organisere de største prosjektene i Helse Bergen på denne måten er store.

– Programorganisering bidrar til bedre sammenheng mellom bygge­prosjektet, arbeidet med organisa­sjonen, med teknologi. Ambisjonen er at bygget bedre skal fange opp bruk­ernes behov. Det har vært et betydelig antall medarbeidere fra de ulike avdel­ingene i sving i de ulike planleggings­fasene, men nye kollegaer kommer til med andre tanker og driften er i stadig endring. Vi skal heller ikke underslå at det er krevende for brukermiljøene å tenke seg inn i bygget og forholde seg til tegninger og 3D-modeller når de skal få med alt som er relevant for driften. I hele planleggings- og ­realiser­ingsfasen må vi derfor balansere be­hovet for endringer mot behovet for fremdrift i prosjektet. Det viktigste er at vi ender opp med et bygg som fungerer for de miljøene som skal drive helsetjenester i bygget, sier ­Bergmann.

Utfordrende med lang tidshorisont

Helse Bergen har planlagt et nytt ­b­arne- og ungdomssykehus i en årrekke. Forprosjektet for andre byggetrinn ble godkjent i 2015. Lang tidshorisont er blant utfordringene.

– Virksomheten ved et sykehus endres over tid. Vi får nye regionale oppgaver, nye lovverk kommer til, og pasientgrunnlaget endres. Vi har gjort tilpasninger underveis, vi er i rute og vi har plass til de som skal inn. Men endrede premisser er en utfordring, innrømmer Bergmann.

Internasjonal anerkjennelse for byggeprosjektet

Andre byggetrinn som nå reises er på 50.000 kvadratmeter og inneholder 2168 rom. I oktober ble verdens beste digitale byggeprosjekt kåret av organisa­- sjonen buildingSMART International. En kinesisk togbane gikk av med seieren, mens Helse Bergen fikk hederlig omtale sammen med de to andre finalistene for Glasblokkene, trinn 2.

– Vi er utrolig stolte over at vi er helt i verdenstoppen med vår heldigitale byggeplass. I prosjektet er alle tegninger erstattet med digital informasjon, og vi har fått til et unikt digitalt samarbeid med alle involverte. Resultatet er et svært komplekst bygg som nå reises på tid og budsjett, sier prosjektleder Kristian Brandseth.

Digital samhandling er i dag sentralt for å lykkes med Glasblokkene. – Det legger til rette for åpenhet og god informasjonsflyt. Alle, fra oss som byggherre, til hver enkelt entreprenør og håndverker, har tilgang til all informasjon som trengs til enhver tid, både på og utenfor byggeplassen. Det betyr at alle kan planlegge og styre på samme, oppdaterte datagrunnlag. Det er ganske unikt, og det sikrer kvalitet. Vi opplever at vi har fått en helt ny måte å jobbe på, sier Brandseth.

Bergensmodellen

Glasblokkene står snart klare ved ­Ulrikens fot. På et prosjektkontor et steinkast unna sitter Askjell Utaaker, divisjonsdirektør for Drift- /teknisk divisjon i Helse Bergen. Glasblokkene er det største byggeprosjektet i porteføljen hans til nå, men han har også en rekke andre saker på bordet.

– Vår arealstrategi er å bygge nytt på de områdene vi har og utnytte restverdien i byggene som allerede eksisterer. Glasblokkene bygges for eksempel på den gamle tomten til Barneklinikken, vegg i vegg med Sentralblokken. Vi må derfor utvikle prosjektene i samspill med driften. Dette krever lokal kunnskap, og som byggherre for prosjektene våre blir det mulig, sier Utaaker.

Helse Bergen har en løpende, kontinuerlig investeringsportefølje på bygg og utstyr på om lag 1 milliard i året, og akkurat nå er det over 160 små og store prosjekter som foregår.

– Dette skaper kontinuitet i bygge­arbeidet, og vi har folk som har opp­arbeidet seg høy kompetanse på sykehusbygg, forteller Utaaker.

Fra prosjekt til drift

Når Glasblokkene står ferdig vil de lokale byggherrene sørge for god overtakelse og bidra til å sikre driften på Haukeland.

– Byggingen av andre trinn av Glasblokkene har tatt fem år. Men selve bygget skal jo leve i minst 50. Vår kunn- skap og våre data skal nå deles med våre kollegaer i Helse Bergen som skal ta over og jobbe, drifte og vedlikeholde byggene og alt det de inneholder, sier Brandseth.

Bergmann er glad for å ha Brandseth og hans team med som kollegaer også i fremtiden.

– Behovene endrer seg jo over tid, og det vil i alle bygg bli behov for tilpasninger og endringer. Da er det svært effektiv at de som bygget huset er tilgjengelig i vår egen organisasjon, sier Bergmann.

Erfaringene fra dette prosjektet har stor verdi for nye store prosjekter.

– Vi har i lang tid fremover store oppgaver og kostander knyttet til oppgrad­ering av gamle bygninger og bygging av nye. For oss er det en enorm styrke at vi har både folkene, kompetansen og erfaringen i egen organisasjon, sier Bergmann.

Tett på brukere og marked

Glasblokkene har fulgt kostnadsrammer og tidsrammer, til tross for at viktige deler av arbeidet har pågått under en verdensomspennende pandemi.

– I byggebransjen er det to usikre faktorer; Brukerne og markedet. Vi er tett på begge deler, og redusere dermed risikoen. Ansatte og pasienter har vært med å lage Glasblokkene. Det har gjort at vi har unngått de største endringene underveis, og dermed unngått økte kostander og forsinkelser. Vi er tett på markedet; vi vet hva som skjer av andre aktiviteter i vår region. Sammen med delte entrepriser gjør dette at vi kan sikre gode avtaler, sier Askjell.

– Og så har vi kanskje også hatt en porsjon flaks, smiler Bergmann.

Nå ser han fem til å gi pasienter, pårørende og ansatte Bergens beste utsikt. Forhåpentligvis uten lavt skydekke… •


Den nye Kvinneklinikken er bygget for å legge til rette for ­familiebasert omsorg. Alle rom har for eksempel pårørendeseng. Foto: Katrine Sunde/HUS.

– Vi reiser byggene, men prøver å skape mer enn hus. Nå jobber vi for å organisere oss bedre rundt pasientene. I dag er barn og unge spredd over store deler av sykehuset. I Glasblokkene er det ekspertene som skal komme til pasientene, sier programleder Helge Bergman. Foto: Katrine Sunde/HUS.

2168 rom. 55.000 kvadratmeter. Under Ulrikens fot er det både hektisk aktivitet og god stemning når trinn 2 av Glasblokkene reises. F. v: Hovedprosjektleder for byggetrinn 2, Kristian Brandseth, programleder for Glasblokkene Helge Bergmann, Rune Hovlandsdal, prosjektleder for fremdrift og VDC/Lean Construction og prosjektleder for digital bygging, Tord Monsen. Foto: Katrine Sunde/HUS.

Fakta om Glasblokkene

  • Det største byggeprosjektet på Haukeland siden Sentralblokken stod ferdig i 1983.
  • Byggeprosjektet starta med trinn en i 2011, som stod ferdig hausten 2016. Trinn to skal stå ferdig våren 2022. Innflytting skjer i august 2023 etter et års prøvedrift.
  • Det nye sykehuset samler all virksomhet knyttet til barn og unge, fødende og kvinnesykdommer ved Haukeland universitetssjukehus.
  • Glasblokkene blir et komplett sykehus med blant annet poliklinikker, akuttmottak, sengeposter, 12 operasjonssaler, energisenter, sykehusskole, og kontorer
  • Arealet til det nye sjukehuset vil være omlag 79 000 kvadratmeter når alt står ferdig (trinn en: omlag 29 000 kvm., trinn to: omlag 50 000 kvm).
  • Samla investeringskostnader ut­gjør om lag 5,4 milliardar kroner.
  • Helse Bergen sin prosjektorganisasjon er byggherre for begge byggetrinnene
  • Mer på helse-bergen.no/ glasblokkene