Innovasjonsstrategien til Helse Nord og innovasjon ved UNN

HELSE NORD sin forsknings- og innovasjonsstrategi for 2021-2025 Ny forsknings- og innovasjonsstrategi ble vedtatt i Helse Nord’s styre 25. mai d.å. Strategien gjelder for Helse Nord RHF og skal være førende for helseforetakenes arbeid med forskning og innovasjon i perioden 2021-2025. Administrerende direktør i Helse Nord Cecilie Daae, ­skriver ­innledningsvis at det er mange ulikheter mellom forskning og strategi som metode og innhold, men at det og finnes noen fellesnevnere. To viktige sådan er forsknings­prosjekter med innovasjonspotensiale og forskningsdrevet innovasjon.

Av Solveig Nergård, styremedlem Of,
foretakstillitsvalgt UNN, Tromsø

Direktøren fastholder også at forskning og innovasjon er nødvendig både i arbeidet med kvalitet- og pasientsikkerhet og for å ha en kunnskapsbasert tjeneste. Innovasjon er ikke en lovpålagt oppgave på samme måte som forskning. Likevel har innovasjon inngått i oppdragsdokumentene til Helse Nord siden 2007 og vært egne målområder i forsknings- og innovasjonsstrategiene for Helse Nord siden 2010. Helse Nord´s strategiplan for forskning- og innovasjon finner du her: https://tinyurl.com/epppacv6

Definisjonen på innovasjon

I strategiplanen til Helse Nord står det at: «forskning og innovasjon innebærer å utvikle, ta i bruk og dele kunnskap». Det åpner opp for at innovasjon er et bredt og inkluderende begrep. Helse Nord definerer Innovasjon i helsetjen­esten som: «et nytt produkt, en tjeneste, en ny produksjonsprosess eller en ny organisasjonsform som skaper verdier som økt kvalitet, økt effektivitet, økt produktivitet og økt tilfredshet hos pasienter, pårørende og ansatte». Det står videre at det er vanlig å betrakte innovasjon som noe nytt, nyttig og nyttiggjort.

Samarbeid på tvers for å oppnå innovasjon

Det fremkommer ved at en del av Helse Nord´s strategi og visjon er at innovasjon oppnås best gjennom samarbeid innad i Helse Nords foretak, med universitet­ene, med næringsaktører, med kommunene og andre kunnskapsaktører. Det påpekes at UNN har et særskilt ansvar på dette feltet som universitetssykehus, men at andre foretak har sine muligheter og fortrinn ut fra deres ståsted, utfordringer og kompetanse. Samarbeidet utdypes ytterligere, men spesielt to fokus trekkes frem her. Strategiplanen beskriver at det spesielt skal stimuleres til både nasjonalt og internasjonalt samarbeid og innovasjonsledelse gjennom å søke innovasjonsmidler i EU. Det andre om­rådet som beskrives er brukermedvirkning. Pasienter- og pårørende ønskes med i hele innovasjonsprosessen; fra planlegging, utvelgelse, vurdering og formidling der hvor det er aktuelt.

Helse Nords prioriterte satsningsområde

Helse Nord jobber for å finne nye satsningsområder for tjenesteinnovasjon, men prioriterer pågående tjenesteinnovasjon som er viktige for regionen. Noen av fagområdene der det jobbes med tjen­esteinnovasjon ved Helse Nord er:

  • Kunstig intelligens i klinisk bruk
  • Avstandsoppfølging/digitalisering
  • Løsninger for utadvendt sykehus
  • Utnytte brukernes erfaringer og kunnskap om helsetjenesten som utgangspunkt for innovasjons­prosjekter.

Innovasjonskultur ved helseforetakene

I Helse Nords innovasjonsstrategi fremheves det at det er viktig med gjennomgående innovasjonsfokus i hele ledelseslinjen. Det har med ­kulturbygging å gjøre; kulturbygging- og endring starter med øverste leder i en institusjon. Det har og med arbeidsgivers- og de ansattes holdninger til at innovasjon skal være en integrert del av den kliniske hverdagen.

Innovasjon ved UNN

Dersom man søker på ordet innovasjon på UNN´s intranett står det følgende i overskriften: «Innovasjon skapes i møtet mellom utfordringer og muligheter» og «På universitetssykehuset Nord-Norge skal det nytte å tenke nytt. Innovasjon skal bidra til nye ­løsninger, forbedringer og utvikling av pasientenes helsetjeneste.» Innovasjon skjer i samarbeid mellom kliniske ­miljøer, pasienter, pårørende og ansatte. Innovasjonsstrategien til UNN er ­følgende:

  • Utvikle innovasjoner som gir bedre pasientbehandling og som kan tas i bruk av andre
  • Være ledende i utvikling av både brukerdrevet og forskningsdrevet innovasjon
  • Være ledende i utvikling av helse­tjenesten og i utvikling av nye digitale løsninger for helsesektoren
  • Ha en innovasjonskultur med modige og utforskende medarbeidere
  • Ha ledere som ivaretar og stimulerer til innovasjon
  • Delta i partnerskap med andre; både næringsaktører og virkemiddel­apparatet i utviklingen av fremtidens helsetjenester

Onsdag 20. oktober var jeg heldig og fikk et intervju med Lars Erik Tunby, Magnus Engeset og Wenche Poppe.

Innovasjonsteamet ved UNN

Magnus Engeset og Lars Erik Tunby er en del av innovasjonsteamet ved UNN sammen med medarbeiderne Sissel Bergvoll og Tove Normann (permisjon). De jobber som rådgivere innen innovasjon; fra vurdering av en idé til prosessen i innovasjonsrettet arbeid. Alle medlemmene av innovasjonsteamet jobber på E-helse, samhandling og innovasjonssenteret, (ESI). Innovasjonsteamet har og tilknyttet jurist Geir Bjarne Solberg Bendiksen som bidrar med å vurdere avtaler og innovasjonskontrakter. Økende kompleksitet i digitale systemer fører til behov for teknisk rådgivning; Roger Skog er teknisk rådgiver. Innovasjonsteamets overordnete oppgave er å hjelpe ­ansatte, pasienter, og pårørende som har gode idéer og som ønsker at idéene blir videreutviklet.

Samarbeid mellom UNN og næringsaktøren Norinnova

Norinnova er en av Nord-Norges største kompetansemiljøer innen utvikling av idéer fra forskning til innovasjon. Wenche Poppe er assisterende direktør i Norinnova AS og har lang fartstid innen innovasjonsarbeid. Norinnova har en rammeavtale med UNN angående innovasjonsarbeid. Poppe har jobbet med kommersialisering av idéer siden 1997 og har ansvaret for samarbeidet mellom Norinnova og UNN. Arbeidet hennes ved UNN er som en del av innovasjonsteamet. Poppe kan fortelle om hvordan innovasjonsbegrepet har utviklet seg opp gjennom årene; på begynnelsen av 2000 tallet var begrepet innovasjon et begrep med ulik betydning for mange. På slutten av 2000-­ tallet ble begrepet implementert i ­Helse Nords oppdragsdokumenter og i strategiplanen fra 2010. Det er først de siste årene det har kommet øremerkete innovasjonsmidler. Et innovativt samarbeid mellom UiT, Norinnova og UNN kan leses her: https://tinyurl.com/4228cnns

Når en ansatt, pasient eller pårørende ved UNN kommer på en god idé

Magnus Engeset opplyser at det i induct portalen er et innovasjonsnettverk. Dersom du som ansatt, pasient eller pårørende ved UNN har en idé som du lurer på om kan være noe i – ikke la idéen passere; skriv den ned. Deretter kan du lage deg en bruker­profil på innovasjonsportalen induct; lenke under: https://unn.induct.no/public

Innovasjonsrådgiver Lars Erik Tunby forteller om prosessen fra idé til innovasjonsprosjekt: Når idéen er registrert vil innovasjonsteamet vurdere om idéen er aktuell for å gå videre i innovasjonsprosessen som f.eks. i en pilot eller om den passer bedre som et forskningsprosjekt. Det er viktig for idéhaver å sikre seg tid til å videreut­vikle idéen i arbeidstiden med nærmeste leder hvis denne ideen kan gi potensielle gevinster til klinikken eller avdelingen. Tunby opplyser at det er viktig å forankre et innovasjonsprosjekt hos klinikksjef i gjeldende klinikk. Lars Erik Tunby opplyser at det er et ønske fra UNN sin side å være mer innovativ og at innovasjon bør inte­greres som en del av oppgavene som skal utføres på alle avdelinger. Tunby forteller videre at det per i dag er 43 pågående innovasjonsprosjekter mens det er 28 aktive prosjekter. Det kan skilles mellom tjenesteinnovasjon, produktinnovasjon og organisasjonsinnovasjon. Poppe sier at det er ut­fordrende å fortelle kort om innovasjon; Innovasjon kommer i så mange former; helt fra å endre på rutine for innkallelse av pasienter til polikliniske undersøkelser, til utvikling av nye legemidler og kommersialisering. Andre vil kanskje si at det å endre rutine for innkalling av pasienter bare er en ­forbedring og ikke en innovasjon. Det viser at innovasjonsbegrepet kan romme mye, men at det også er gjenstand for diskusjon av hva som inngår i innovasjonsbegrepet. Innovasjonsteamet er opptatt av at det krever tid og ressurser å jobbe med innovasjon. En medarbeider som ønsker å endre måten man jobber på eller finne bedre verktøy til bruk i arbeidet, må ha tid til å jobbe med det. Det må som regel defineres et prosjekt for det, med tildelte ressurser og egen prosjektledelse. Poppe opplyser at tjenesteinnovasjon kan defineres som en ny måte å levere tjenester på. Tjenesteinnovasjon er svært viktig i det befolkningen blir eldre, vi blir ­færre hender til å yte- og levere helsetjen­ester til en aldrende befolkning. Vi er nødt til å tenke nytt!

«Det er viktig at de fire helseregionene deler innovasjonsprosjekter og gjennom innovasjons­ nettverket kan man kan inspirere hverandre og dele erfaringer»

Nytt og nytting

Tunby opplyser at mange tenker på at innovasjon er en oppfinnelse eller et produkt, men det å gjøre noe nytt og nyttig med å endre helsetjenesten er også en innovasjon. Dette kan være å ta i bruk et verktøy som endrer på helsetjenesten som tilbys. Derfor er det ikke alle innovasjoner som krever lange løp. Det å adoptere en metode fra et annet sykehus, er en innovasjon. Kommersielle innovasjoner derimot, tar nesten alltid mange år før de blir tatt i bruk. I løpet av 15 år har det vært 4-5 svært store nasjonale- eller internasjonale kommersielle innovasjoner som er gjort ved UNN. Det tar ofte 4-5 år før man ender opp med en lisensavtale eller bedriftsavtale ved innovasjon dersom innovasjonen har kommersialiseringspotensialet. Poppe påpeker at det er svært viktig å gjøre ting i riktig rekkefølge. Ofte vil forskere være tidlig ute med å publisere et funn som kan være en innovasjon. Det er viktig å først undersøke om innovasjonen kan tas patent på. Et patent er svært ofte en forutsetning for en vellykket kommersiell innovasjon som tas i bruk av andre.

Samarbeid mellom de fire helseregionene i Norge

I induct portalen er det et innovasjonsnettverk ved at man på administrativt nivå deler innovasjonsarbeid som er utviklet i en helseregion med de andre helseregionene. På den måten slipper man «å finne opp kruttet på nytt hver gang». I øvrig holdes det både regionale- og nasjonale nettverksmøter og konferanser hvor man deler etablerte innovasjonsprosjekter. Det er viktig at de fire helseregionene deler innovasjonsprosjekter. Gjennom innovasjonsnettverket kan man kan inspirere ­hverandre og dele erfaringer.

Veien videre for innovasjon ved UNN:

Har du som medarbeider, pasient eller bruker ved UNN en idé, ikke nøl med å melde den inn til innovasjonsteamet ved UNN via induct-portalen. Det kan være starten på et innovasjonsprosjekt. Det er et stort behov for innovasjon ved UNN. •