Of-styrets fire fokusområder

Med bakgrunn i Prinsipp- og arbeidsprogrammet har det nye styret nå utarbeidet fire fokusområder for toårsperioden fra 1. september 2021. Vi vil i løpet av perioden arbeide med ulike konkrete prosjekter tilknyttet disse. Gjennom kartlegging og analyse håper vi å kunne utforme forslag til konkrete forbedringstiltak.

Av Styret i Overlegeforeningen

01 | Videre- og etterutdanning for spesialister

I en travel arbeidshverdag med hovedfokus på budsjettoverskudd og antall pasienter per behandler er overlegenes videre- og etterut­danning i økende grad under press.

Både arbeidsgiver og spesialistene må ansvarliggjøres for å sikre høy faglig kvalitet gjennom ­kontinuerlig kompetanseutvikling. Det må settes av tilstrekkelig med tid i arbeidsplan både for daglig faglig arbeid og for kurs og kvalitetsarbeid, innovasjon, forskning og veiledning.

Overlegeforeningen foreslår at den enkelte ­spesialisten utarbeider en personlig kompe­tanseplan som kan brukes som et verktøy for å synliggjøre og planlegge behov for vedlikehold og videreutvikling av kompetanse og dokumentere en tidslinje for videre- og etterutdanning.

02 | Innovasjon

Innovasjon (og forskning) er noen av våre ­viktigste virkemidler for å imøtekomme endringene i samfunnet jfr. Perspektivmeldingen. Vi blir flere innbyggere, gjennomsnittsalder øker og vi ser en enorm teknologisk utvikling. Økte behov og forventninger i befolkningen skal møte knapphet på ressurser, spesielt ansatte. Målet må være å fortsatt kunne ivareta høy kvalitet og pasientsikkerhet enten i form av bedre medisinske resultater, mer effektive behandlingsforløp eller mindre økonomisk belastning. Det er også viktig å bidra til en bedre arbeidshverdag for de ansatte som erfarer høyt arbeidspress.

For å få dette til er innovasjon en del av løsningen. Innovasjon må drives sammen med de ansatte og være forankret godt i organisasjonen gjennom både kultur og struktur. Forskjellen til forskning er at forskning gir ny kunnskap, mens innovasjon skaper ny og bedre praksis. Innova­- sjon kan være et nytt produkt, en ny tjeneste eller en ny arbeidsmåte.

03 | Sykehusbygg

Evalueringen av Sykehuset Østfold har avdekket alvorlige mangler i dimensjoner­ingen og gjennomføringen av nybygg i sykehusene våre. Hvis større deler av bygningsmassen skal erstattes havner vi i et dobbelt uføre; de nye byggene blir for små, men vi har likevel ikke råd til å betale for dem. Resultatet er nybygg som er uegnede allerede ved åpning, og svekket økonomi som framtvinger et dårligere tilbud til pasientene.

Foretaksmodellen plasserer kontrollfunksjonen og ansvaret på styrene i de regionale helseforetakene, men de har begrenset innsikt i situasjonen, og lar seg villig lede av administrasjonens fremlegg. Vi kan ikke videreføre dagens regime for byggeprosjekter i sykehusene, og Overlegeforeningen vil fortsette å avdekke resultatene av denne feilslåtte politikken.

04 | Styrke tillitsvalgtarbeidet

Tillitsvalgte skal bidra til god utvikling av sykehusene. Hvordan kan vi bidra til å understøtte særlig de foretaks­tillitsvalgtes arbeid? Hvordan kan vi etablere nærmere kontakt på tvers av sykehusene mellom FTV-gruppene?

Hvordan kan koplingen mellom sentralforeningen og sentrale tillitsvalgte/konserntillitsvalgte styrkes? Hva er hensiktsmessige kommunikasjonsformer og gode rutiner for samarbeid? Hvordan hjelpe de ansattvalgte styremedlemmene? Hvordan sikre god rekruttering til lokale tillitsvalgts posisjoner, bør finansieringen av aktiviteten til tillitsvalgte ligge hos Of?