Presentasjon av OF styret
2021-2023

Frida Andræ, Nordlandssykehuset, Bodø, nytt styremedlem i Norsk overlegeforening

Kort om din bakgrunn og tidligere foreningserfaringer

Jeg studerte medisin ved Uppsala Universitet 1994-2000. 90-tallet var preget av store nedskjæringer i svensk helsevesen som gikk utover unge legers fremtidstro og mulighet å få turnustjeneste innen rimelig tid. Jeg valgte derfor å flytte til nabolandet i vest der det var ledige turnusplasser. Vi trivdes så godt i Norge at vi har blitt værende. Jeg prøvde meg en periode som fastlege før jeg fant ut at jeg det er på sykehus jeg hører hjemme og at fødselshjelp og gynekologi er faget mitt. Har vært overlege på kvinneklinikken på Nordlandssykehuset i Bodø siden 2014.

Jeg var plasstillitsvalgt et par omganger i spesialiseringsperioden. Etter at jeg ble overlege hadde jeg ikke hatt noen tillitsverv frem til en dag i mai et år da vi plutselig fikk en helt ny arbeidsplan for den kommende sommeren tredd ned over hodet. Dette skapte stor frustrasjon og plutselig var jeg blitt tillitsvalgt på ny. Kort tid deretter ble jeg foretakstillitsvalgt og sen har det bare ballet på seg. Jeg sitter også i styret for Nordland legeforening.

Hva er din motivasjon for å ta på deg en periode i OF styret?

Leger er veldig flinke til å prioritere sine pasienter. Men jeg tenker at vi også trenger leger som prioriterer å sette seg inn i lover og avtaler og deltar i møter. Der har dere meg. Jeg er glad for at det i styret finnes representanter både fra universitetssykehus og lokalsykehus og fra alle landsdeler. Her vil jeg som klinisk aktiv overlege fra et middels stort sykehus utenfor storbyene gjerne bidra. Som styremedlem i Overlegeforeningen får jeg jobbe for og med alle overleger i Norge og det gleder jeg meg til.

Har du et særlig område du ønsker å jobbe med i din periode?

Sykehusbygg. Vi må slutte å bygge for små sykehus. Det kan se ut som det å bygge et lite sykehus blir billigere. Men når det blir et sykehus der det ikke er plass til vare seg pasienter eller personale går det ut over pasientsikkerhet, pasientbehandling og arbeidsmiljø. Dette leder til at man stadig må gjøre utbedringer som koster mere og blir dårligere enn hvis man hadde gjort det skikkelig fra starten. Dette handler både om sykehusbygg og finansieringsmodell.

Velg ETT tema du tror kommer til å bli sentralt i den kommende perioden?

Hvordan klarer vi å stå i en langvarig pandemi?