To leger får kompensasjon

For to sykehusleger med bistilling ved universitetet, fikk senere pensjonering fra ­universitetsstillingen uheldige konsekvenser. Etter involvering fra Legeforeningen tilbyr KLP nå de to legene kompensasjon som følge av mangelfull rådgivning fra KLPs side.

Av Grethe Veiåker Nilsen og Hanne Gillebo-Blom
Den norske legeforening

Foto: ©Andrey Popov – stock.adobe.com

Legeforeningen ble kontaktet av to medlemmer etter at de ved fylte 70 år fikk redusert pensjon. Begge har arbeidet som overleger på sykehus og vært medlem av Pensjonsordningen for sykehusleger i KLP. De har i tillegg hatt samtidig stilling ved universitet, og for den stillingen vært medlem i Statens pensjonskasse.

I denne spesielle saken hadde begge legene kontakt med KLP i forkant av pensjonering – både gjennom deltakelse på pensjonsfor­beredende kurs og ved individuell veiledningssamtale i tillegg til telefonisk kontakt. De ba spesielt om råd ved­rørende eventuelle effekter for fremtidig pensjon ved å fortsette jobben som professor ved universitetet etter at de hadde gått av med pensjon fra sykehusstillingen. Legene oppfattet KLP dit hen at det ikke ville få noen effekt på deres pensjon.

Det stemte dessverre ikke. Ved avgang fra universitetsstillingen ved fylte 70 år over- tok Statens pensjonskasse ansvaret for pensjonsutbetal­- ingen og beregnet samordningen med NAV-pensjonen som tatt ut på samme tidspunkt – ved fylte 70 år. Dette medførte en betydelig nedgang i samlet pensjon for de to legene. Selve pensjons­beregningen er utvilsomt korrekt og i tråd med pen­sjonsreglene for begges ved­- kommende, og har heller ikke vært bestridt fra Legeforeningens side.

Legeforeningen tok saken opp med KLP. Legeforeningen har også tidligere tatt opp mangler ved KLPs pensjonsrådgivning med KLP. I de to konkrete sakene finner KLP at rådgivningen hadde vært mangelfull, og tilbyr kompensasjon for legenes økonomiske tap. I disse dager er det dialog om størrelsen på kompensasjonen.

Vi vil understreke at dette er to spesielle saker, hvor våre medlemmer eksplisitt har bedt om råd ut fra en svært konkret problemstilling, og hvor rådene fra KLP likevel har vært mangelfulle.

Pensjonsregelverket er krevende og uoversiktlig. Det er avgjørende at våre medlemmer kan stole på den rådgivningen de får fra pensjonsleverandørene. Lege- foreningen vil berømme KLP for systematisk arbeid med å bedre rådgivningen og for at de tar ansvar når rådgivningen likevel viser seg å være mangelfull.

Praktiske råd til deg som snart skal gå av med pensjon:

  • Ta kontakt med NAV og tjenestepensjons­leverandøren din (KLP, PKH eller SPK) i god tid før planlagt pensjonering for ­informasjon om din pensjon. Still så konkrete spørsmål som mulig.
  • Dokumenter alltid kontakten med pensjonsleverandøren skriftlig (epost).
  • Vær særlig oppmerksom på at samlet ­pensjon kan reduseres vesentlig dersom du tar ut alderspensjonen fra NAV og tjenestepensjon på ulike­ ­tidspunkter.
  • Planlegger du å arbeide etter fylte 67 år, må du ta kontakt med pensjonsleverandøren din for å undersøke når din tjenestepensjon kan bli påvirket av dette.