Questback Kurs og etterutdanning

I inneværende periode har både sentralstyret i Legeforeningen og styret i Overlegeforeningen etterutdanning som satsingsområde/fokusområde. ­Legeforeningen kaller det: «Læring og kompetanse gjennom hele legelivet» og dette har forhandlingssjef Hanne Gillebo-Blom skrevet om i en egen artikkel. Overlegeforeningen har «Videre- og etterutdanning for spesialister som fokusområde 1.

Av Arne Laudal Refsum, overlege,
medlem av redaksjonskomitéen

Jus- og arbeidslivavdelingen (JA) har nå på oppdrag fra sentralstyret sendt ut en Questbackundersøkelse til overleger og legespesialister om kompetanseutvikling og forskning, med en svarprosent på ca 25%, dvs fra omkring 2200 respondenter. Det betyr at svarene må tolkes med en viss forsiktighet, men dersom man sammenligner med undersøkelsen fra 2015 så er det, dessverre ikke så store endringer. Videre er det slik at vi nå har hatt 2 år med unntakstilstand pga pandemien, men ved spørsmål om permisjon til kurs/kongresser og møter er det presisert at man skal svare for et «normalår» Vi behandlet dette tema med en Questbackunder­søkelse i 3-2015, som kan være verd å sammenligne med. Teksten henviser bare til tariffavtaletekst i Spekter, men tariffområde Virke har tilnærmet likelydende ­bestemmelser.

A2 Spekter: § 4.1 Generelt: Arbeidsgiver skal sørge for at det den enkelte avdeling utarbeides ­kompetanseplaner, jf Hovedavtalens § 44

A2 Spekter: § 4.2.1 Overleger og legespesialister har krav på utdanningspermisjon med lønn i minimum 4 måneder pr 5-års periode. Her har over 65 % svart JA, selv om noen har fått kortere periode enn 4 måneder. Mange synes seg nok tjent med å dele opp permisjonen

Alle får ca 1 mnd pr år, glimrende ordning

For travelt for å søke med god samvittighet ift kollegaer

A2 Spekter § 4.2.2:

Overleger og legespesialister har rett til permisjon med full lønn etter arbeidsplan i 10 dager pr. år til kurs, kongresser og møter.