Sentrale helsemyndigheter:

Hvordan er de organisert & hvilke ansvarsområder har de?

Marieke Claessen, leder av lederutvalget; åpner seminaret med å ønske alle ­velkommen og Claessen understreker at OF´s lederutvalg er spesielt glad for at de inviterte innenfor ulike sentrale helsemyndigheter ville stille på dagens seminar.

Seminar for legeledere i Overlegeforeningen 15.11.22

Av Solveig Nergård, medlem i Ofs lederutvalg og styremedlem Of

Rune Heggedal leder oss gjennom dagens seminar hvor sentrale helsemyndigheter er invitert til å presentere deres helsemyndighetsområde og delta i en paneldebatt under siste halvdel av dagen. Det ene tema dreier seg om sentrale helsemyndigheter; hvordan er de organisert? Hvilke ­ansvarsområder har de? Hvem gir hvilke type råd? Det andre tema går på hva er forsvarlig praksis?

Ståle Clementsen, leder av Overlegeforeningen, ønsker alle velkommen til Legenes hus og til seminar for legeledere. Clementsen informerer om at medlemstilbudet som Overlegeforen­ingen har også gjelder for legeledere. Tillitsvalgte for medlemmene er og tillitsvalgte for legeledere. Ansvaret legeledere har i sykehus er noe andre overleger ikke har, så dette seminaret er et medlemssupplement til denne medlemsgruppen av Overlegeforen­ingen.

Helse og omsorgsdepartementet (hod) ved departementsråd Cathrine Lofthus

Cathrine Lofthus innledet med å forklare generelt om hvordan maktfor­delingsprinsippet er mellom regjering og departementene og spesielt hvordan Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) er organisert. Lofthus gikk videre med å forklare hvordan HOD utøver myndighet gjennom enkelt­vedtak og forskrifter, gjennom sektorpolitikk og gjennom etats- og eier­styring. Seminardeltakerne fikk og et innblikk i hvordan HOD´s varslings- og rapporteringslinjer er ved beredskap og kriser. De regionale helseforetakene utarbeider årsrapporter som behandles i HOD´s foretaksmøte i juni hvert år. Avslutningsvis illustrerer Lofthus hvordan politikkutvikling skjer ved å vise et sektordiagram med storting, regjering, departement, parti og profesjonsforeninger og media.

Helsetilsynet ved direktør Jan Fredrik Andresen

Jan Fredrik Andresen innleder med å vise hvor Helsetilsynet er organisert i linje rett under HOD og har overordnet faglig styring av statsforvalteren. Helsetilsynet har som formål å styrke sikkerhet og kvalitet i virksomhetene de har tilsyn med. Andresen forklarer hvordan tilsynsarbeidet er todelt med forebyggende tilsyn hvor Helsetilsynet skal være proaktivt forebyggende og tilsynssaker; det reaktive hvor hendelser har skjedd. Andresen forklarer og hvordan arbeidsdelingen mellom statsforvalteren og Helsetilsynet er; mens statsforvalteren mottar det meste av henvendelser om mulig svikt i tjenesten, behandler Helsetilsynet saker oversendt fra statsforvalteren i tillegg til varsel etter Spesialisthelsetjenesteloven §3-3a, tilsyn med blodbanker, helseforskning og vurderer konsekvens av lovlige arbeidskonflikter. Andresen viser og hvordan statsforvalterens behandling av henvendelser om mulig svikt i tjenesten utføres; det har den siste tiden vært en dreining mot at virksomhetene selv skal ta ansvar for å kontakte pasienten og oppfølging av hendelsen. Andresen tar opp en verdimessig utfordring i saker som under­søkes nærmere; forholdet mellom den juridiske tilnærming; den normrasjonelle tilnærming og den medisinske tilnærming; den formålsrasjonelle tilnærming. Andresen understreker at Helsetilsynet og statsforvalteren i en tilsynssak skal være opptatt av å undersøke; Hvordan var det der og da? Hvilke handlingsmuligheter var det der og da for legen eller annen helse­arbeider? Avslutningsvis viser Andresen seminardeltakerne sammenhengen mellom god praksis og forsvarlig ­virksomhet.

Folkehelseinstituttet (Fhi) ved direktør Camilla Stoltenberg

Camilla Stoltenberg åpner med å fortelle historisk om hvordan Folkehelse­instituttet (FHI) ble dannet. FHI har kunnskap, beredskap og infrastruktur som et 3-delt ansvarsområde. Stoltenberg innleder så med å for­klare at: «Både befolkningen og myndighetene trenger kunnskap om helse og helsetjenester for å kunne ta gode avgjørelser», og forklarer så hvordan FHI er kunnskapsprodusent som b­idrar til bedre helse- og omsorgstjen­ester.

Når det gjelder beredskap opplyser Stoltenberg at det handler om å indentifisere helsetrusler raskt og iverksette effektive tiltak som beskytter liv og helse. Seminardeltakerne får også høre mer inngående om FHIs ulike beredskapsoppgaver; bl.a. smittevernberedskap og vaksineberedskap og forsyning. Det er FHI som forvalter nasjonale helseregistre, referanselaboratorier og sørger for vaksineforsyning for på denne måte leverer infrastruktur til befolkningen. Stoltenberg opplyser om FHI´s folkehelsemål i Norge som er at Norge skal være blant de tre landene i verden som har høyest levealder, at befolkningen skal oppleve flere leveår med god helse og trivsel og at man sammen skal skape et godt samfunn som fremmer helse i hele befolkningen og reduserer sosiale forskjeller. Skjematisk opplyser Stoltenberg at man kan si at FHI er kunnskapsleverandør og rådgiver mens Helsedirektoratet er fagmyndighet og rådgiver.

Helsedirektoratet (hdir) ved assisterende direktør Olav Valen Slåttebrekk

Olav Valen Slåttebrekk forteller om Helsedirektoratets sitt samfunnsoppdrag, roller og oppgaver. Helsedirektoratet er ansvarlig for å utvikle retningslinjer, råd og utvikle tjenester. Over­- ordnet er de andre rollene forvaltning og drift, iverksette politikk og håndtere kriser. Slåttebrekk viser de ulike leddene fra politisk visjon til praktisk handling; Helsedirektoratet utreder hvordan politikk på et gitt helseområde kan utvikles ved å involvere brukere, helsetjenesten og bruk av virkemidler for å få det til. Så vil politikerne vurdere Helsedirektoratets utarbeidete forslag, beslutter og ber Helsedirektoratet iverksette beslutningene. Slåttebekk går igjennom Helsedirektoratets plass i forvaltningen og hvordan Helsedirektoratets plassering i forhold til regionale helseforetak helseforetakene. Slåttebrekk avslutter med å fortelle at målet med arbeidet Helsedirektoratet gjør er å bidra til god helse og redusere helseforskjeller, være med på at flere får god og sikker behandling og omsorg og at pasientene møter en samordnet helsetjeneste.

Deltakere på seminaret var engasjerte; noe som førte til mange gode spørsmål, dialoger og svar mellom paneldeltakerne som bestod av de inviterte topplederne og deltakerne på seminaret.