Tariffkurs og landsråd i Trondheim

Overlegeforeningen arrangerte tariffkurs og landsråd i Trondheim 18. – 19. oktober 2022.

Av Tor Martin Nilsen, kommunikasjonsrådgiver i Overlegeforeningen

Of-leder Ståle Clementsen sparket i gang to innholdsrike dager med å ønske deltagerne hjertelig velkommen til Olav Tryggvasons by. Kort tid etter hadde han gleden av å introdusere tidligere Of-leder og nåværende president i Den norske legeforening, Anne-Karin Rime, da hun kom hjem til sine egne.

Etter dette startet det faglige programmet og første del tok for seg «Medvirkning, digitalisering og stand­ardisering». Eirik N. Arnesen, konstituert seksjonssjef i fagmedisinsk avdeling i Legeforeningen, presenterte eksisterende utfordringer med digitalisering. Og hvordan han og sekretariatets e-helseteam prøver å bidra til å få dem løst. Han ble etterfulgt av Nina Kongshaug, medisinsk direktør i Helseplattformen, som ga tilhørerne innsikt i den utfordr­ende prosessen rundt innføringen av journalløsningen i Midt-Norge.

Standardisering

Den svenske overlegen Stella Cizinsky snakket etter dette om alle utfordring­ene knyttet til standardisering. Hun mener at standardisering er medisinsk ønsketenkning og kun har rimelig evidens for et begrenset antall diag­noser og behandlinger. De algoritmer, apper og digitale hjelpemiddel som utvikles gir en falsk opplevelse av trygghet mener hun. Flesteparten av de kronisk syke pasientene krever individuell behandling og diagnostiser­ingen går galt når bedside-undervisning reduseres og erstattes av ­retningslinjer.

Cizinsky argumenterte for at stand­ardisering medfører en stor over­bygging av administrasjon for å booke utredning og behandling innenfor de oppsatte tidsrammene. I tillegg skal det registreres at det er blitt utført. En stor del av de tilførte ressursene går med til koordinering. Hun påpekte at dette er midler som kunne ha vært bedre anvendt og fører til at helseutdannede blir til rene byråkrater. ­Rapporter skrives og virksomheter som kan være helt utmerkede blir brått kritisert fordi de ikke har gjort sin byråkratiske lekse.

Investeringer ved norske sykehus

Konserntillitsvalgt i Helse Sør-Øst og styremedlem i Of, Christian Grimsgaard, inntok scenen etter Cizinsky. Tema var investeringer og gevinstrealisering ved norske sykehus. Han fortalte at ved innføringen av foretaksreformen ble sykehusene underlagt regnskapslovens bestemmelser. I motsetning fra store deler av øvrig offentlig sektor – hvor investeringene finansieres ved direkte bevilgninger (unntatt kommunene) – finansieres investeringer i sykehusene ved bruk av oppspart egenkapital og lån. Grimsgaard mener regnskapsloven ikke er innrettet for store deler av ­offentlig sektor, og særlig ikke sykehusene. Sykehusene er ikke klassiske bedrifter i regnskapslovens forstand og skal heller ikke tjene penger i et marked, men distribuere helsetjenester i en bevilgnings¬økonomi. Det er ikke store nok ¬driftsgevinster i nye bygg. Likevel har lovens bestemmelser virket i mer enn 20 år og sykehusene er blitt tvunget til å tilpasse seg de rådende vilkårene.

Vedtektsendringer

På vegne av styret og arbeidsgruppen som jobber med endringer av Over­legeforeningens vedtekter la styre­medlem Marie Skontorp fram en rekke forslag for landsrådet om endringer i foreningens vedtekter. Forslaget innebar at vedtektene og valginstruksen blir slått sammen til et dokument, samt at de nye vedtektene følger strukturen i Legeforeningens lover. I tillegg ble det foreslått en rekke språklige endringer og å nedfelle bestemmelser som allerede er praksis i foreningen. Disse endringsforslagene ble en­stemmig vedtatt. Landsrådet disku­terte også andre mulige endringer av vedtektene, blant annet hvilke verv ledere i foreningen kan ha og sammensetningen av landsrådet. På bakgrunn av diskusjonen skal arbeidsgruppen på et senere tidspunkt komme tilbake med forslag om ytterligere endringer i vedtektene.

Dag to

På dag to orienterte forhandlingssjef Hanne Gillebo-Blom og spesialråd­giver Jørgen Hellwege fra Avdeling for jus- og arbeidsliv i Legeforeningen, om forhandlingsresultatet i hovedoppgjøret. Bolken førte til stort engasjement, med mange spørsmål og innspill fra delegat­- ene. Før de rundt 80 deltagerne vendte nesen hjemover fikk de presentert et spennende innlegg om psykisk helsevern fra professor og psykiater Solveig Klæbo Reitan.

Dirigent Kjetil A.H. Karlsen