Den vanskelege vegleiinga

Å vere ueigna til faget. Kva vil det eigentleg seie? Eit vanskeleg tema, som tek borti fleire sårbare og intime felt. Både hos vegleiaren, som må stå for denne vurderinga, og for kandidaten, som blir beraren av ein slik informasjon. Snakkar vi nok om dette? 

Av Jeswanthiny Mayooran, spesialist i psykiatri, overlege Akuttpsykiatrisk mottak AMC2, Klinikk Psykisk Helsevern Voksne, Helse Stavanger og Jeanette Bjørke, spesialist i psykiatri overlege Stavanger DPS Ettervernspoliklinikk, Klinikk Psykisk Helsevern Voksne, Helse Stavange

Eit tenkt klinisk døme; du er ueigna

Det var ikkje lenge sidan, Kristine hadde halvårsevaluering med sin vegleiar, mentor og avdelingsoverlege. Denne evalueringa hadde dessverre gått slik som ho frykta. Den største redselen hennar, var å høyre at ho ikkje hadde forbetra seg, til tross for all den jobben ho hadde utført for å gjere det betre saman med pasientane. Vegleiar hadde fleire gongar forsøkt å informere henne om dette. Korrigere henne, bli med inn til samtalar, og kome med tilbakemeld­ingar om måtar å vurdere ein pasient på. Kva spørsmål må ho spørje? Kva bør ho legge vekt på? Korleis få til ei god klinisk undersøking? Ho ønskja svært gjerne å få det til, men det gjekk berre ikkje. Ho hadde vore på denne avdelinga i 1 ½ år. Eit halvt år lenger enn det som var naudsynt. Vegleiar hadde vore ærleg med henne sidan start. Dette var fint. Samtidig bar det på utruleg mykje skam. Tenk å ikkje få til noko ein verkeleg har lyst til å få til. Det å bli stempla som ikkje god nok. «Er min karriere som lege køyrt i grøfta?» tenkte ho.

Når tvilen dukkar opp

Der er mange årsakar til at ein endar opp med å vegleie ein kandidat ut av spesialiteten. Eit tydeleg døme, er ukritisk bruk av rus, som då påverkar arbeidet ein gjer. Men det er ikkje alt som er like sjølvsagt.

I svært mange situasjonar, kan ein ende opp i tvil. Kva er det riktige å gjere? På kva måte er dette ein faktor som påverkar sikkerheita til pasientane? Ja, desse tvil tilstandane er kanskje hardast å stå i.

Somme kandidatar er ikkje mottak­eleg for tilbakemeldingar og korriger­ingar, som gjer det umogleg å forme vedkomande til ein fagleg forsvarleg spesialist. Manglande samarbeid med andre yrkesgrupper, som skapar problem i arbeidskvardagen. Psykiske belastningar i privatlivet, som med­fører uforsvarleg behandling av ­pasientar. Eller genuine vanskar og manglar i personlegdomen, som gjer det utfordrande med den valte spesialiteten. Dette for å nemne nokon.

Årsakene kan vere mange. Men når tvilen dukkar opp, bør dette setje i gang eit alarm system i vegleiaren. Kva gjer ein då? Korleis skal ein vurdere? Kor lenge bør ein vente med ein endeleg avgjersle?

Kva er rolla til ein vegleiar?

Jobben til ein vegleiar, er å lede veg, styrke faget og sikre at kandidaten gjer ein forsvarleg jobb i møte med pasientar eller andre medisinske prosedyrar. Ein del av denne rolla, er å la tvilen kome til gode for kandidaten, og sikre at hen får fleire sjansar til å rette seg opp, utvikle seg og ta til seg korrigeringar som blir gjeve. Kanskje burde ein få inn ein kollega, så ein kan drøfte og sikre eigne vurderingar? Er fleire ­spesialistar samde om kandidaten?

Halvårsevalueringar er eit samlepunkt, der kandidatane skal vere i fokus. Med dette, er det viktig at kandidaten er forberedt på kva som blir sagt. Eit møte i forkant med vegleiar, kan skjerme kandidaten for mykje skam og overrasking. Ein transparent måte å handtere noko ukomfortabelt på.

Vegleiar har som oppgåve å forsøkje skjerme kandidaten for ytterlegare devaluerande kjensler ovanfor ein sjølv, og romme det negative som kan dukke opp. Samtidig er det viktig å vere open, og gje ein tydeleg forklaring på vurderinga som blir gjort.

Det er ikkje kjekt å gje ein slik beskjed. Kan ein nær relasjon til kandidaten gjere det vanskelegare for vegleiar å tenkje klart, vere sikker på vurderinga, eller lettare å bli blinda av personlegdom? Relasjonen mellom kandidat og vegleiar er asymmetrisk.

Vegleiaren har ei formell rolle i å godkjenne eller underkjenne kandidaten si teneste, og kandidaten står med dette i eit reelt avhengigheitsforhald til vegleiar. Det er snakk om ujevn makt, der den mekt­igaste må gjere seg bevisst over dette ansvaret. Ja, for ansvaret er stort.

Utdanningslaupet inneber stadige bytter mellom avdelingar, nye vegleiarar, nye kollegaer, endra arbeidsopp­gåver, og høg grad av uforutsigbarheit på vakt. Evna til å ta til seg tilbakemeld­- ingar, konstruktiv kritikk og forsøk på rettleiing er ulik. Nokon kandidatar kan ta slikt personleg og ser det ikkje som eit forsøk på å hjelpe, nokon tek det altfor sterkt til seg, og nokon bryr seg ikkje. Så korleis gjev vegleiaren råd og tilbakemeldingar? Dette er ein viktig refleksjon.

Jobben til ein vegleiar, er å lede veg, styrke faget og sikre at kandidaten gjer ein forsvarleg jobb i møte med pasientar eller andre ­medisinske prosedyrar. 

Strukturar

Ansvaret for utdanning av legar ligg forankra i helseføretaka. Det er eit leiar-ansvar å sørge for at rammene og strukturen for undervisning, vegleiing og oppfølging av kandidatar ivaretas. Kor gode er avdelingar til å prioritere fordjupingstid når drift og fulle postar skal skjøttes? Er vegleiarar gode førebilete med avsett tid til vegleiing uavhengig av eigen arbeidsmengde?

Kandidatar kan søke råd hos fag­foreininga ved spørsmål. Det kan til dømes vere til støtte å ha med tillitsvalgt på møter der eignetheit er tema.

Ved alle godkjende utdannings­institusjonar, skal det vere utdanningsutvalg beståande av over- og under­ordna leger. Vonaleg er dette eit godt samarbeidsforum kor den vanskelege vegleiinga er eit naturleg tema.

Felles ansvar

Til sjuande og sist er det vegleiar sitt ansvar å godkjenne eller underkjenne den kliniske tenesta til kandidaten. Men begge partar må tole å ta opp ubehagelege tema, og vere open for refleksjon kring eige bidrag til situa­sjonen. Pasientar, kollegaer og ikkje minst kandidatar sjølv er tent med at kandidatar får ærlege tilbakemeldingar, sjølv om det betyr ei vegleiing bort frå spesialiteten.

Dette er eit ubehageleg og tøft tema å snakke om. Men det er naudsynt å snakke om det. Vi har eit felles ansvar for å snakke om det. Kanskje er det altfor lite fokus på korleis ein skal takle slike situasjonar, eller stå i slike kjensler?

So når er du ueigna i faget? Eit stort spørsmål som vi må våge å tematisere meir om. •

2023-12-06T13:37:08+01:00Overlegen 4-2023|

Del denne artikkelen

Gå til toppen