Overlegen nr. 4 - 2013

OVERLEGEN 4-2013 63 FaMe Utarbeiding av plan for og gjennomføring av tiltak: Aktuelle tiltak for å nå økt deltagelse i daglig- og samfunnsliv (herunder arbeidsliv) omfatter trening (fysisk/ målrettet funksjonsrettet, språk, svelg, kognitiv mv.) og kompensatoriske tiltak med hjelpemidler (ortoser, proteser, forflytningshjelpemidler, fysisk tilrettlegging mv.) og spesifikk medisinsk behandling. Tiltakene inngår ofte i en individuell plan for pasienter med kompleks sammensatt funksjonsnedsettelse. Legespesialisten har kompetanse i disse pasientenes spesielle medisinske utfordringer, som for eksempel kognitive skader, sår, indremedisinske problemstillinger, arbeidsfysiologi, spastisitet, psykologi mv. Samhandling: Legespesialisten sikrer god samhandling på tvers av nivåer og tydelige, spesialtilpassede tiltakspakker med klart ansvar. Det skjer gjennom samhandling med pasient og tverrfaglig team og i et større nettverk av pårørende, arbeidsgiver og et bredt spekter av lokale aktører, for eksempel hjemmesykepleie, primærlege, lokale fysioterapeuter/ergoterapeuter, NAV mfl. Den tidlige rehabiliteringen er organisert i behandlingskjeder hvor vanlige samarbeidende sykehusavdelinger er innen nevrologi og ortopedi. Plager i bevegelsesapparatet: Et vesentlig arbeidsområde er plager i bevegelsesapparatet (muskler og skjelett), og omfatter alt fra ren poliklinisk utredning og diagnostikk (billeddiagnostikk inkl. ultralyd) til større tverrfaglige kartlegginger og behandling individuelt og i grupper. Rådgiverfunksjoner: Legespesialistens spesielle kompe- tanse i funksjonsvurderinger er attraktiv ellers i samfunnet, og benyttes blant annet ofte av NAV og i forsikringsbransjen. Nøkkeldata Totalt sett er det per 2013; 174 godkjente spesialister, hvorav 141 er yrkesaktive under 70 år. Blant disse er det 38,5 % kvinner, hvilket er noe høyere enn for alle spesialiteter samlet. Av ikke-spesialistene er de aller fleste mellom 30-50 år, og 72,5 % er kvinner. Av spesialistene er 65 kvinner og 81 menn, av ikke- spesialistene er 45 kvinner og 17 menn, pensjonistene er 31 menn og 2 kvinner. (Tall fra Legeforeningen, sept 2013) De fleste større sykehus har egne avdelinger med poliklinikk og sengeavdeling. I tillegg arbeider legespesialister i private rehabiliteringsinstitusjoner / de spesielle helseinstitusjoner som også er en del av spesialisthelsetjenesten. Prosentandelen med doktorgrad ligger på omlag samme nivå som i øvrige medisinske spesialiteter. Det er professorater og undervisning i fysikalsk medisin og rehabilitering ved våre universitetssykehus. • NFFR – for mer info se også vårt nettsted, gå inn via Legeforeningens hjemmeside http://www.legeforeningen.no/id/56731

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy